openplanning

Hướng dẫn lập trình Android với Database SQLite

 1. SQLite là gì?
 2. Nội dung của ví dụ
 3. Các bước để làm việc với SQLite Database
 4. Tạo một project & thiết kế giao diện
 5. Java Code

1. SQLite là gì?

SQLite là một cơ sở dữ liệu quan hệ, mã nguồn mở, nó được tích hợp sẵn trên hệ điều hành Android, vì vậy bạn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, và không cần phải cấu hình gì thêm.
Thông thường với các cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL,.. bạn cần phải có thư viện điều khiển (Driver libary), và tạo kết nối JDBC, tuy nhiên với SQLite điều đó là không cần thiết.

2. Nội dung của ví dụ

Giả sử rằng bạn tạo ra một ứng dụng chạy trên thiết bị Android của bạn, ứng dụng này ghi chép lại các ghi chú (Note) trong ngày của bạn. Bạn cần một cấu trúc bảng để lưu trữ các ghi chú đó.
 • Tên bảng: Note
Tên cột
Kiểu dữ liệu
Giàng buộc
Mô tả
Note_Id
int
Primary Key
Khóa chính
Note_Title
text
Ghi chú ngắn
Note_Content
text
Nội dung ghi chú
Xem trước ví dụ:

3. Các bước để làm việc với SQLite Database

Bạn cần tạo một lớp tiện ích để làm việc với cơ sở dữ liệu SQLite, lớp này nên mở rộng từ lớp SQLiteOpenHelper. Có 2 phương thức quan trọng mà bạn cần phải ghi đè (override) nó là onCreate()onUpgrade().
 • Tạo class MyDatabaseHelper mở rộng từ SQLiteOpenHelper.
 • Sau khi mở rộng class của bạn từ SQLiteOpenHelper bạn cần phải ghi đè lên hai phương thức onCreate()onUpgrage()
  • onCreate() - Những là nơi mà chúng ta cần phải viết để tạo bảng. Nó được gọi (called) khi cơ sở dữ liệu được tạo ra.
  • onUpgrade() - Phương thức này được gọi khi cơ sở dữ liệu được nâng cấp như thay đổi cấu trúc bảng, thêm giàng buộc cho cơ sở dữ liệu, v..v.
MyDatabaseHelper.java
public class MyDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

// ....

public MyDatabaseHelper(Context context) {
  super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
}


@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
  
  // Script to create table.
  String script = "CREATE TABLE " + TABLE_NOTE + "("
      + COLUMN_NOTE_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + COLUMN_NOTE_TITLE + " TEXT,"
      + COLUMN_NOTE_CONTENT + " TEXT" + ")";
  // Execute script.
  db.execSQL(script);
}


@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

  // Drop table
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NOTE);


  // Recreate
  onCreate(db);
}
// ...
}

4. Tạo một project & thiết kế giao diện

Tạo một "Empty Activity" project có tên SQLiteDemo để thực hành với các ví dụ.
 • Name: SQLiteDemo
 • Package name: org.o7planning.sqlitedemo
Tạo mới một Activity rỗng.
 • File/New/Activity/Empty Activity
Nhập vào:
 • Activity Name: AddEditNoteActivity
  • (Check Generate Layout File)
 • Layout: activity_add_edit_note
 • Package name: org.o7planning.sqlitedemo
activity_main.xml
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ListView
    android:id="@+id/listView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
activity_add_edit_note.xml
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:
activity_add_edit_note.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".AddEditNoteActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText_note_title"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_note_content"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textMultiLine"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/linearLayout3"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_note_title" />

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linearLayout3"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">

    <Button
      android:id="@+id/button_save"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Save" />

    <Button
      android:id="@+id/button_cancel"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Cancel" />
  </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

5. Java Code

Note.java
package org.o7planning.sqlitedemo.bean;

import java.io.Serializable;

public class Note implements Serializable {

  private int noteId;
  private String noteTitle;
  private String noteContent;

  public Note() {

  }

  public Note(String noteTitle, String noteContent) {
    this.noteTitle= noteTitle;
    this.noteContent= noteContent;
  }

  public Note(int noteId, String noteTitle, String noteContent) {
    this.noteId= noteId;
    this.noteTitle= noteTitle;
    this.noteContent= noteContent;
  }

  public int getNoteId() {
    return noteId;
  }

  public void setNoteId(int noteId) {
    this.noteId = noteId;
  }
  public String getNoteTitle() {
    return noteTitle;
  }

  public void setNoteTitle(String noteTitle) {
    this.noteTitle = noteTitle;
  }


  public String getNoteContent() {
    return noteContent;
  }

  public void setNoteContent(String noteContent) {
    this.noteContent = noteContent;
  }


  @Override
  public String toString() {
    return this.noteTitle;
  }

}
MyDatabaseHelper.java
package org.o7planning.sqlitedemo;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;

import org.o7planning.sqlitedemo.bean.Note;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


public class MyDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

  private static final String TAG = "SQLite";

  // Database Version
  private static final int DATABASE_VERSION = 1;

  // Database Name
  private static final String DATABASE_NAME = "Note_Manager";

  // Table name: Note.
  private static final String TABLE_NOTE = "Note";

  private static final String COLUMN_NOTE_ID ="Note_Id";
  private static final String COLUMN_NOTE_TITLE ="Note_Title";
  private static final String COLUMN_NOTE_CONTENT = "Note_Content";

  public MyDatabaseHelper(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
  }

  // Create table
  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.onCreate ... ");
    // Script.
    String script = "CREATE TABLE " + TABLE_NOTE + "("
        + COLUMN_NOTE_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + COLUMN_NOTE_TITLE + " TEXT,"
        + COLUMN_NOTE_CONTENT + " TEXT" + ")";
    // Execute Script.
    db.execSQL(script);
  }


  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.onUpgrade ... ");
    // Drop older table if existed
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NOTE);

    // Create tables again
    onCreate(db);
  }


  // If Note table has no data
  // default, Insert 2 records.
  public void createDefaultNotesIfNeed() {
    int count = this.getNotesCount();
    if(count ==0 ) {
      Note note1 = new Note("Firstly see Android ListView",
          "See Android ListView Example in o7planning.org");
      Note note2 = new Note("Learning Android SQLite",
          "See Android SQLite Example in o7planning.org");
      this.addNote(note1);
      this.addNote(note2);
    }
  }


  public void addNote(Note note) {
    Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.addNote ... " + note.getNoteTitle());

    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(COLUMN_NOTE_TITLE, note.getNoteTitle());
    values.put(COLUMN_NOTE_CONTENT, note.getNoteContent());

    // Inserting Row
    db.insert(TABLE_NOTE, null, values);

    // Closing database connection
    db.close();
  }


  public Note getNote(int id) {
    Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.getNote ... " + id);

    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();

    Cursor cursor = db.query(TABLE_NOTE, new String[] { COLUMN_NOTE_ID,
            COLUMN_NOTE_TITLE, COLUMN_NOTE_CONTENT }, COLUMN_NOTE_ID + "=?",
        new String[] { String.valueOf(id) }, null, null, null, null);
    if (cursor != null)
      cursor.moveToFirst();

    Note note = new Note(Integer.parseInt(cursor.getString(0)),
        cursor.getString(1), cursor.getString(2));
    // return note
    return note;
  }


  public List<Note> getAllNotes() {
    Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.getAllNotes ... " );

    List<Note> noteList = new ArrayList<Note>();
    // Select All Query
    String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_NOTE;

    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null);

    // looping through all rows and adding to list
    if (cursor.moveToFirst()) {
      do {
        Note note = new Note();
        note.setNoteId(Integer.parseInt(cursor.getString(0)));
        note.setNoteTitle(cursor.getString(1));
        note.setNoteContent(cursor.getString(2));
        // Adding note to list
        noteList.add(note);
      } while (cursor.moveToNext());
    }

    // return note list
    return noteList;
  }

  public int getNotesCount() {
    Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.getNotesCount ... " );

    String countQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_NOTE;
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(countQuery, null);

    int count = cursor.getCount();

    cursor.close();

    // return count
    return count;
  }


  public int updateNote(Note note) {
    Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.updateNote ... " + note.getNoteTitle());

    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(COLUMN_NOTE_TITLE, note.getNoteTitle());
    values.put(COLUMN_NOTE_CONTENT, note.getNoteContent());

    // updating row
    return db.update(TABLE_NOTE, values, COLUMN_NOTE_ID + " = ?",
        new String[]{String.valueOf(note.getNoteId())});
  }

  public void deleteNote(Note note) {
    Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.updateNote ... " + note.getNoteTitle() );

    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    db.delete(TABLE_NOTE, COLUMN_NOTE_ID + " = ?",
        new String[] { String.valueOf(note.getNoteId()) });
    db.close();
  }

}
MainActivity.java
package org.o7planning.sqlitedemo;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import org.o7planning.sqlitedemo.bean.Note;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private ListView listView;
  private static final int MENU_ITEM_VIEW = 111;
  private static final int MENU_ITEM_EDIT = 222;
  private static final int MENU_ITEM_CREATE = 333;
  private static final int MENU_ITEM_DELETE = 444;

  private static final int MY_REQUEST_CODE = 1000;

  private final List<Note> noteList = new ArrayList<Note>();
  private ArrayAdapter<Note> listViewAdapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Get ListView object from xml
    this.listView = (ListView) findViewById(R.id.listView);

    MyDatabaseHelper db = new MyDatabaseHelper(this);
    db.createDefaultNotesIfNeed();

    List<Note> list= db.getAllNotes();
    this.noteList.addAll(list);


    // Define a new Adapter
    // 1 - Context
    // 2 - Layout for the row
    // 3 - ID of the TextView to which the data is written
    // 4 - the List of data

    this.listViewAdapter = new ArrayAdapter<Note>(this,
        android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, this.noteList);

    // Assign adapter to ListView
    this.listView.setAdapter(this.listViewAdapter);

    // Register the ListView for Context menu
    registerForContextMenu(this.listView);
  }


  @Override
  public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View view,
                  ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo)  {

    super.onCreateContextMenu(menu, view, menuInfo);
    menu.setHeaderTitle("Select The Action");

    // groupId, itemId, order, title
    menu.add(0, MENU_ITEM_VIEW , 0, "View Note");
    menu.add(0, MENU_ITEM_CREATE , 1, "Create Note");
    menu.add(0, MENU_ITEM_EDIT , 2, "Edit Note");
    menu.add(0, MENU_ITEM_DELETE, 4, "Delete Note");
  }

  @Override
  public boolean onContextItemSelected(MenuItem item){
    AdapterView.AdapterContextMenuInfo
        info = (AdapterView.AdapterContextMenuInfo) item.getMenuInfo();

    final Note selectedNote = (Note) this.listView.getItemAtPosition(info.position);

    if(item.getItemId() == MENU_ITEM_VIEW){
      Toast.makeText(getApplicationContext(),selectedNote.getNoteContent(),Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
    else if(item.getItemId() == MENU_ITEM_CREATE){
      Intent intent = new Intent(this, AddEditNoteActivity.class);

      // Start AddEditNoteActivity, (with feedback).
      this.startActivityForResult(intent, MY_REQUEST_CODE);
    }
    else if(item.getItemId() == MENU_ITEM_EDIT ){
      Intent intent = new Intent(this, AddEditNoteActivity.class);
      intent.putExtra("note", selectedNote);

      // Start AddEditNoteActivity, (with feedback).
      this.startActivityForResult(intent,MY_REQUEST_CODE);
    }
    else if(item.getItemId() == MENU_ITEM_DELETE){
      // Ask before deleting.
      new AlertDialog.Builder(this)
          .setMessage(selectedNote.getNoteTitle()+". Are you sure you want to delete?")
          .setCancelable(false)
          .setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() {
            public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
              deleteNote(selectedNote);
            }
          })
          .setNegativeButton("No", null)
          .show();
    }
    else {
      return false;
    }
    return true;
  }

  // Delete a record
  private void deleteNote(Note note) {
    MyDatabaseHelper db = new MyDatabaseHelper(this);
    db.deleteNote(note);
    this.noteList.remove(note);
    // Refresh ListView.
    this.listViewAdapter.notifyDataSetChanged();
  }

  // When AddEditNoteActivity completed, it sends feedback.
  // (If you start it using startActivityForResult ())
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (resultCode == Activity.RESULT_OK && requestCode == MY_REQUEST_CODE) {
      boolean needRefresh = data.getBooleanExtra("needRefresh", true);
      // Refresh ListView
      if (needRefresh) {
        this.noteList.clear();
        MyDatabaseHelper db = new MyDatabaseHelper(this);
        List<Note> list = db.getAllNotes();
        this.noteList.addAll(list);


        // Notify the data change (To refresh the ListView).
        this.listViewAdapter.notifyDataSetChanged();
      }
    }
  }

}
AddEditNoteActivity.java
package org.o7planning.sqlitedemo;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import android.app.Activity;

import org.o7planning.sqlitedemo.bean.Note;

public class AddEditNoteActivity extends AppCompatActivity {

  private static final int MODE_CREATE = 1;
  private static final int MODE_EDIT = 2;

  private EditText textTitle;
  private EditText textContent;
  private Button buttonSave;
  private Button buttonCancel;

  private Note note;
  private boolean needRefresh;
  private int mode;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_add_edit_note);

    this.textTitle = (EditText)this.findViewById(R.id.editText_note_title);
    this.textContent = (EditText)this.findViewById(R.id.editText_note_content);

    this.buttonSave = (Button)findViewById(R.id.button_save);
    this.buttonCancel = (Button)findViewById(R.id.button_cancel);

    this.buttonSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
         buttonSaveClicked();
      }
    });

    this.buttonCancel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        buttonCancelClicked();
      }
    });

    Intent intent = this.getIntent();
    this.note = (Note) intent.getSerializableExtra("note");
    if(note== null) {
      this.mode = MODE_CREATE;
    } else {
      this.mode = MODE_EDIT;
      this.textTitle.setText(note.getNoteTitle());
      this.textContent.setText(note.getNoteContent());
    }
  }

  // User Click on the Save button.
  public void buttonSaveClicked() {
    MyDatabaseHelper db = new MyDatabaseHelper(this);

    String title = this.textTitle.getText().toString();
    String content = this.textContent.getText().toString();

    if(title.equals("") || content.equals("")) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),
          "Please enter title & content", Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;
    }

    if(mode == MODE_CREATE ) {
      this.note= new Note(title,content);
      db.addNote(note);
    } else {
      this.note.setNoteTitle(title);
      this.note.setNoteContent(content);
      db.updateNote(note);
    }

    this.needRefresh = true;

    // Back to MainActivity.
    this.onBackPressed();
  }

  // User Click on the Cancel button.
  public void buttonCancelClicked() {
    // Do nothing, back MainActivity.
    this.onBackPressed();
  }

  // When completed this Activity,
  // Send feedback to the Activity called it.
  @Override
  public void finish() {

    // Create Intent
    Intent data = new Intent();

    // Request MainActivity refresh its ListView (or not).
    data.putExtra("needRefresh", needRefresh);

    // Set Result
    this.setResult(Activity.RESULT_OK, data);
    super.finish();
  }

}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More