openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android SMS

 1. Gửi SMS trong Android
 2. Gửi SMS với SmsManager
 3. Gửi SMS với Intent.ACTION_SEND

1. Gửi SMS trong Android

Trong Android, về cơ bản có 2 cách để bạn gửi một tin nhắn SMS đó là sử dụng SmsManagerIntent.ACTION_SEND.
SmsManager
SmsManager cho phép bạn gửi tin nhắn SMS một cách trực tiếp từ ứng dụng của bạn tới một số điện thoại bất kỳ.
Intent.ACTION_SEND
Từ ứng dụng của bạn, bạn có thể tạo một Intent không tường minh (implicit Intent) gửi đến hệ thống Android để yêu cầu hệ thống gửi tin nhắn giúp bạn. Hệ thống sẽ mở ra một ứng dụng gửi SMS tốt nhất sẵn có trên hệ thống để làm việc này, và nhiều khả năng nó sẽ sử dụng ứng dụng Messenger.
Ứng dụng Messenger chính là ứng dụng gửi SMS có sẵn trên Android mà tất cả người dùng đều quen thuộc với nó.
Nếu bạn test các ứng dụng gửi SMS trên Android Emulator (Trình giả lập Android) bạn cần biết số điện thoại của nó, và bạn có thể test ứng dụng bằng cách gửi SMS vào số điện thoại này.

2. Gửi SMS với SmsManager

SmsManager là một lớp có sẵn trong Android, nó cho phép bạn gửi trực tiếp một SMS tới một số điện thoại bất kỳ.
Trong ví dụ này tôi sẽ gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của chính thiết bị đang test, vì vậy ngay sau khi nhấn vào nút gửi tin nhắn sẽ thấy thông báo nhận được một SMS. Xem trước ví dụ:
Chú ý: Nếu người dùng đã cho phép ứng dụng gửi tin nhắn SMS, ứng dụng sẽ không cần hỏi lại người dùng trong các lần gửi SMS tiếp theo, vì vậy đôi khi bạn phải loại bỏ các quyền (permission) đã cấp cho ứng dụng để có thể test ứng dụng một cách đầy đủ hơn.
OK, Trên Androidi Studio tạo một project:
 • Name: SmsManagerExample
 • Package name: org.o7planning.smsmanagerexample
Thêm một đoạn mã XML dưới đây vào tập tin AndroidManifest.xml để cho phép ứng dụng gửi SMS. Chú ý: Với Android 6.0+ (API Level 23+) ứng dụng của bạn cần phải hỏi người dùng để được phép gửi SMS (Xem thêm trong code của ví dụ).
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.smsmanagerexample">

  <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Giao diện của ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Phone Number"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_phoneNumber"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:hint="Phone Number"
    android:inputType="phone"
    android:text="+15555215554"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Message:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_phoneNumber" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_message"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:text="Hello, How are you?"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2" />

  <Button
    android:id="@+id/button_send"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Send By SmsManager"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_message" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.xml
package org.o7planning.smsmanagerexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;

import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
import android.telephony.SmsManager;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final int MY_PERMISSION_REQUEST_CODE_SEND_SMS = 1;

  private static final String LOG_TAG = "AndroidExample";

  private EditText editTextPhoneNumber;
  private EditText editTextMessage;

  private Button buttonSend;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.editTextPhoneNumber = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_phoneNumber);
    this.editTextMessage = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_message);

    this.buttonSend = (Button) this.findViewById(R.id.button_send);

    this.buttonSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        askPermissionAndSendSMS();
      }
    });
  }

  private void askPermissionAndSendSMS() {

    // With Android Level >= 23, you have to ask the user
    // for permission to send SMS.
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.VERSION_CODES.M) { // 23

      // Check if we have send SMS permission
      int sendSmsPermisson = ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
          Manifest.permission.SEND_SMS);

      if (sendSmsPermisson != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        // If don't have permission so prompt the user.
        this.requestPermissions(
            new String[]{Manifest.permission.SEND_SMS},
            MY_PERMISSION_REQUEST_CODE_SEND_SMS
        );
        return;
      }
    }
    this.sendSMS_by_smsManager();
  }

  private void sendSMS_by_smsManager() {

    String phoneNumber = this.editTextPhoneNumber.getText().toString();
    String message = this.editTextMessage.getText().toString();

    try {
      // Get the default instance of the SmsManager
      SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();
      // Send Message
      smsManager.sendTextMessage(phoneNumber,
          null,
          message,
          null,
          null);

      Log.i( LOG_TAG,"Your sms has successfully sent!");
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Your sms has successfully sent!",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    } catch (Exception ex) {
      Log.e( LOG_TAG,"Your sms has failed...", ex);
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Your sms has failed... " + ex.getMessage(),
          Toast.LENGTH_LONG).show();
      ex.printStackTrace();
    }
  }


  // When you have the request results
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      String permissions[], int[] grantResults) {

    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    //
    switch (requestCode) {
      case MY_PERMISSION_REQUEST_CODE_SEND_SMS: {

        // Note: If request is cancelled, the result arrays are empty.
        // Permissions granted (SEND_SMS).
        if (grantResults.length > 0
            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

          Log.i( LOG_TAG,"Permission granted!");
          Toast.makeText(this, "Permission granted!", Toast.LENGTH_LONG).show();

          this.sendSMS_by_smsManager();
        }
        // Cancelled or denied.
        else {
          Log.i( LOG_TAG,"Permission denied!");
          Toast.makeText(this, "Permission denied!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        break;
      }
    }
  }

  // When results returned
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (requestCode == MY_PERMISSION_REQUEST_CODE_SEND_SMS) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        // Do something with data (Result returned).
        Toast.makeText(this, "Action OK", Toast.LENGTH_LONG).show();
      } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
        Toast.makeText(this, "Action canceled", Toast.LENGTH_LONG).show();
      } else {
        Toast.makeText(this, "Action Failed", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    }
  }
}

3. Gửi SMS với Intent.ACTION_SEND

Từ ứng dụng của bạn, bạn có thể tạo một Intent không tường minh (implicit Intent) gửi đến hệ thống Android để yêu cầu hệ thống gửi tin nhắn giúp bạn. Hệ thống sẽ mở ra một ứng dụng gửi SMS tốt nhất sẵn có trên hệ thống để làm việc này, và nhiều khả năng nó sẽ sử dụng ứng dụng Messenger.
Ứng dụng Messenger chính là ứng dụng gửi SMS có sẵn trên Android mà tất cả người dùng đều quen thuộc với nó.
Xem trước ví dụ:
Trên Android Studio tạo một project:
 • Name: SMSIntentExample
 • Package name: org.o7planning.smsintentexample
Thêm một đoạn mã XML dưới đây vào tập tin AndroidManifest.xml để cho phép ứng dụng gửi SMS.
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.smsintentexample">

  <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>
  
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Giao diện của ứng dụng ví dụ:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Phone Number"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_phoneNumber"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:hint="Phone Number"
    android:inputType="phone"
    android:text="+15555215554"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Message:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_phoneNumber" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_message"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:text="Hello, How are you?"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2" />

  <Button
    android:id="@+id/button_send"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Send By Intent.ACTION_SEND"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_message" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.smsintentexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final String LOG_TAG = "AndroidExample";

  private EditText editTextPhoneNumber;
  private EditText editTextMessage;

  private Button buttonSend;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.editTextPhoneNumber = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_phoneNumber);
    this.editTextMessage = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_message);

    this.buttonSend = (Button) this.findViewById(R.id.button_send);

    this.buttonSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        sendSMS_by_Intent_ACTION_SEND();
      }
    });
  }

  private void sendSMS_by_Intent_ACTION_SEND() {
    String phoneNumber = this.editTextPhoneNumber.getText().toString();
    String message = this.editTextMessage.getText().toString();

    // Add the phone number in the data
    Uri uri = Uri.parse("smsto:" + phoneNumber);

    Intent smsIntent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, uri);
    // Add the message at the sms_body extra field
    smsIntent.putExtra("sms_body", message);
    try {
      startActivity(smsIntent);
    } catch (Exception ex) {
      Log.e(LOG_TAG, "Your sms has failed... " + ex.getMessage(), ex);
      Toast.makeText(MainActivity.this, "Your sms has failed... " + ex.getMessage(),
          Toast.LENGTH_LONG).show();
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More