openplanning

Tạo một File Finder Dialog đơn giản trong Android

 1. Mục tiêu của ví dụ
 2. Ví dụ File Finder Dialog

1. Mục tiêu của ví dụ

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng đơn giản, tìm kiếm các tập tin trong Android và hiển thị kết quả trên một Dialog.
Ứng dụng này sẽ tìm kiếm các tập tin trên SD Card (Thẻ SD), vì vậy nếu bạn test ứng dụng này trên Android Emulator bạn cần phải thiết lập SD Card cho nó.
Sử dụng Device File Explorer để copy một vài tập tin vào Android Emulator, điều này là cần thiết để bạn test ứng dụng.

2. Ví dụ File Finder Dialog

Trên Android Studio tạo mới một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: FileFinderDialogExample
  • Package name: org.o7planning.filefinderdialogexample
  • Language: Java
Sau khi người dùng nhấn vào nút tìm kiếm, danh sách các tập tin tìm thấy sẽ được hiển thị trên một RecyclerView. Đây là một thành phần giao diện không sẵn có trên Android SDK vì vậy bạn phải cài đặt nó vào project.
Sau khi cài đặt thư viện thành công bạn sẽ nhìn thấy nó được khai báo trong build.gradle (Module App):
dependencies {
  ...
  implementation 'androidx.recyclerview:recyclerview:1.0.0'
}
Tiếp theo, đăng ký với hệ thống để ứng dụng của bạn được phép truy cập vào các tập tin.
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.filefinderdialogexample">

  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
  
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Giao diện của ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText_search"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:hint="File Name"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox_isRegex"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Regex?"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_search" />

  <Button
    android:id="@+id/button_search"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:text="Search"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/checkBox_isRegex" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Lớp FileFinder bao gồm các phương thức để tìm kiếm các tập tin trong hệ thống. Chú ý: Với Android 6.0+ (API Level 23+) ứng dụng của bạn cần phải hỏi người dùng để được phép truy cập vào các tập tin, nếu không được phép của người dùng các phương thức này sẽ luôn trả về một danh sách rỗng.
FileFinder.java
package org.o7planning.filefinderdialogexample;

import android.os.Environment;
import android.util.Log;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.regex.Pattern;

public class FileFinder {

  private static final String LOG_TAG_FILE_FINDER = "FileSelector";

  private boolean enableLog;

  public FileFinder(boolean enableLog) {
    this.enableLog = enableLog;
  }

  public List<File> findByKeyword(File rootDir, String keywordFileName) {
    if(keywordFileName==null || keywordFileName.isEmpty()) {
      return new ArrayList<File>();
    }
    String regexFileName = keywordFileName.replace("*", ".*?");

    List<File> resultList = this.listOfFile(rootDir, regexFileName);
    return resultList;
  }

  public List<File> findByRegex(File rootDir, String regexFileName) {

    List<File> resultList = this.listOfFile(rootDir, regexFileName);
    return resultList;
  }

  public List<File> findInSDCardByKeyword(String keywordFileName) {
    // (Example): /storage/emulated/0
    String sdCardPath = Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
    this.log("External Storage Directory: " + sdCardPath);

    File sdCardDir = new File(sdCardPath);
    return this.findByKeyword(sdCardDir, keywordFileName);
  }

  public List<File> findInSDCardByRegex(String regexFileName) {
    // (Example): /storage/emulated/0
    String sdCardPath = Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
    this.log("External Storage Directory: " + sdCardPath);

    File sdCardDir = new File(sdCardPath);
    return this.findByRegex(sdCardDir, regexFileName);
  }

  private List<File> listOfFile(File dir, String regexFileName) {
    Pattern patternFileName = Pattern.compile(regexFileName);

    List<File> resultList = new ArrayList<File>();
    this.listOfFile(dir, patternFileName, resultList);
    return resultList;
  }

  private void listOfFile(File dir, Pattern patternFileName, List<File> resultList) {
    this.log("LIST OF DIR " + dir.getAbsolutePath());
    File[] list = dir.listFiles();

    if(list == null) {
      this.log("Directory" + dir.getAbsolutePath()+ " has no files");
      return;
    }
    this.log("Directory" + dir.getAbsolutePath()+ " has " + list.length +" direct files");

    for (File file : list) {
      if (file.isDirectory()) {
        if (!new File(file, ".nomedia").exists() && !file.getName().startsWith(".")) {
          this.log( "IS DIR " + file);
          listOfFile(file, patternFileName, resultList);
        }
      } else {
        String path = file.getAbsolutePath();
        this.log( "FILE PATH: " + path);

        String fileName = file.getName();
        if(patternFileName.matcher(fileName).find()) {
          resultList.add(file);
          this.log( "ADD " + path);
        }
      }
    }
  }

  private void log(String message) {
    if(enableLog) {
      Log.i(LOG_TAG_FILE_FINDER, message);
    }
  }
}
OnFileSelectListener.java
package org.o7planning.filefinderdialogexample;

import java.io.File;

public interface OnFileSelectListener {
  void onSelect(File file);
}
ResultDialog.java
package org.o7planning.filefinderdialogexample;

import android.app.Dialog;
import android.content.Context;
import android.graphics.Typeface;
import android.util.TypedValue;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.Window;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.io.File;
import java.util.List;

public class ResultDialog extends Dialog {

  public ResultDialog(@NonNull Context context, List<File> resultList, OnFileSelectListener listener) {
    super(context);

    this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    //
    LinearLayout linearLayout = new LinearLayout(this.getContext());
    linearLayout.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT, ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
    linearLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);

    int p = convertToPixels(12);
    linearLayout.setPadding(p, p, p, p);
    linearLayout.setGravity(Gravity.CENTER);

    TextView textView = new TextView(this.getContext());
    textView.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(screenWidth(), ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
    textView.setGravity(Gravity.CENTER);
    textView.setText("~ Search Result ~");

    RecyclerView recyclerView = new RecyclerView(this.getContext());

    linearLayout.addView(textView);
    linearLayout.addView(recyclerView);

    RecyclerViewAdapter adapter = new RecyclerViewAdapter(this.getContext(), this, listener, resultList);
    recyclerView.setAdapter(adapter);
    LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(this.getContext());
    layoutManager.setOrientation(LinearLayoutManager.VERTICAL);
    recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);

    //
    // this.getWindow().setBackgroundDrawable(new ColorDrawable(android.graphics.Color.TRANSPARENT));
    //
    this.setContentView(linearLayout);
    this.setCancelable(true);
  }

  private int convertToPixels(int dp) {
    float scale = this.getContext().getResources().getDisplayMetrics().density;
    return (int) (dp * scale + 0.5f);
  }

  private int screenWidth() {
    return this.getContext().getResources().getDisplayMetrics().widthPixels;
  }

  // RecyclerViewAdapter
  private class RecyclerViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerViewAdapter.ViewHolder> {

    private Context context;

    private List<File> files;
    private OnFileSelectListener listener;
    private Dialog dialog;

    public RecyclerViewAdapter(Context context, Dialog dialog, OnFileSelectListener listener, List<File> files) {
      this.context = context;
      this.files = files;
      this.listener = listener;
      this.dialog = dialog;
    }

    // Create new views (invoked by the layout manager)
    @Override
    public RecyclerViewAdapter.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {

      LinearLayout linearLayout = new LinearLayout(context);
      linearLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
      TextView txtName = new TextView(context);
      TextView txtPath = new TextView(context);
      txtPath.setTypeface(txtPath.getTypeface(), Typeface.ITALIC);
      txtPath.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, 11);

      linearLayout.addView(txtName);
      linearLayout.addView(txtPath);

      RecyclerViewAdapter.ViewHolder viewHolder = new RecyclerViewAdapter.ViewHolder(linearLayout);
      return viewHolder;
    }

    // Inner class to hold a reference to each item of RecyclerView
    public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

      public LinearLayout linearLayout;
      public TextView textViewFileName;
      public TextView textViewPath;

      public ViewHolder(View itemLayoutView) {
        super(itemLayoutView);

        this.linearLayout = (LinearLayout) itemLayoutView;
        this.textViewFileName = (TextView) linearLayout.getChildAt(0);
        this.textViewPath = (TextView) linearLayout.getChildAt(1);
      }
    }


    @Override
    public int getItemCount() {
      return files.size();
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(RecyclerViewAdapter.ViewHolder viewHolder, final int position) {
      final File selectedFile = files.get(position);

      final String path = selectedFile.getAbsolutePath();
      String[] split = path.split("/");
      final String name = split[split.length - 1];

      viewHolder.textViewFileName.setText(name);
      viewHolder.textViewPath.setText(path);

      viewHolder.linearLayout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          dialog.dismiss();
          listener.onSelect(selectedFile);
        }
      });
    }
  }
}
MainActivity.java
package org.o7planning.filefinderdialogexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import java.io.File;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final int MY_REQUEST_CODE_PERMISSION = 1000;

  private static final String LOG_TAG = "AndroidExample";

  private Button buttonSearch;

  private EditText editTextSearch;
  private CheckBox checkBoxIsRegex;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.editTextSearch = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_search);
    this.checkBoxIsRegex = (CheckBox) this.findViewById(R.id.checkBox_isRegex);

    this.buttonSearch = (Button) this.findViewById(R.id.button_search);

    this.buttonSearch.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View v) {
        askPermissionAndSearchFile();
      }
    });
  }

  private void askPermissionAndSearchFile() {
    // With Android Level >= 23, you have to ask the user
    // for permission to access External Storage.
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.VERSION_CODES.M) { // Level 23

      // Check if we have Call permission
      int permisson = ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
          Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE);

      if (permisson != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        // If don't have permission so prompt the user.
        this.requestPermissions(
            new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE},
            MY_REQUEST_CODE_PERMISSION
        );
        return;
      }
    }
    this.doSearchFile();
  }

  private void doSearchFile()  {
    FileFinder fileSelector = new FileFinder(true);
    String searchText = this.editTextSearch.getText().toString();
    boolean isRegex = this.checkBoxIsRegex.isChecked();

    List<File> resultList = null;
    if(isRegex) {
      resultList = fileSelector.findInSDCardByRegex(searchText);
    } else {
      resultList = fileSelector.findInSDCardByKeyword(searchText);
    }

    ResultDialog dialog = new ResultDialog(this, resultList, new OnFileSelectListener() {
      @Override
      public void onSelect(File file) {
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Path: " + file.getAbsolutePath(), Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    });
    dialog.show();
  }

  // When you have the request results
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {

    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    //
    switch (requestCode) {
      case MY_REQUEST_CODE_PERMISSION: {

        // Note: If request is cancelled, the result arrays are empty.
        // Permissions granted (CALL_PHONE).
        if (grantResults.length > 0
            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

          Log.i( LOG_TAG,"Permission granted!");
          Toast.makeText(this, "Permission granted!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

          this.doSearchFile();
        }
        // Cancelled or denied.
        else {
          Log.i(LOG_TAG,"Permission denied!");
          Toast.makeText(this, "Permission denied!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        break;
      }
    }
  }


}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More