openplanning

Hướng dẫn sử dụng thông báo trong Android - Android Notification

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Android Notification

Một thông báo (Notification) là một tin nhắn bạn có thể hiển thị cho người sử dụng xem bên ngoài ứng dụng của bạn. Khi bạn yêu cầu hệ thống đưa ra thông báo, lần đầu tiên nó xuất hiện như một biểu tượng trong vùng thông báo. Để xem chi tiết của thông báo, người dùng mở các ngăn kéo thông báo (Notification drawer). Cả hai khu vực thông báo và các ngăn kéo thông báo là khu vực được hệ thống kiểm soát mà người dùng có thể xem bất cứ lúc nào.
Notification Channel
Bắt đầu từ phiên bản 8.0 (Oreo), Android bắt đầu nhóm các thông báo (notification) vào các kênh (Channel) khác nhau. Mỗi kênh sẽ có một hành vi cụ thể, và hành vi này sẽ được áp dụng cho tất cả các thông báo của nó. Mỗi kênh có một ID đại diện cho nó.
 • TODO Link?

2- Ví dụ cơ bản

Tạo mới Android project - AndroidNotification
 • Name: NotificationBasicExample
 • Package name: org.o7planning.notificationbasicexample
Icons
Android Studio có một thư viện các biểu tượng (Icon) mà nó có thể có ích cho ứng dụng của bạn. Tôi lấy 2 biểu tượng từ thư viện này để sử dụng cho ứng dụng hiện tại.
Chú ý: Nếu bạn không muốn sử dụng các Icon trong thư viện của Android Studio bạn có thể sử dụng Icon bất kỳ, và copy nó vào thư mục "drawable" của project. Chẳng hạn, icon_notify1.png, icon_notify2.png.
Xem thêm:
Giao diện của ứng dụng:
activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

  <EditText
    android:id="@+id/editText_title"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:ems="10"
    android:hint="Title"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_message"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:ems="10"
    android:hint="Message"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_title" />

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="33dp"
    android:text="Send on Channel 1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_message" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="23dp"
    android:text="Send On Channel 2"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button1" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Notification Application
NotificationApp.java

package org.o7planning.notificationbasicexample;

import android.app.Application;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.os.Build;

public class NotificationApp extends Application {

  public static final String CHANNEL_1_ID = "channel1";
  public static final String CHANNEL_2_ID = "channel2";

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();

    this.createNotificationChannels();
  }

  private void createNotificationChannels() {
    if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
      NotificationChannel channel1 = new NotificationChannel(
          CHANNEL_1_ID,
          "Channel 1",
          NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH
      );
      channel1.setDescription("This is channel 1");

      NotificationChannel channel2 = new NotificationChannel(
          CHANNEL_2_ID,
          "Channel 2",
          NotificationManager.IMPORTANCE_LOW
      );
      channel1.setDescription("This is channel 2");


      NotificationManager manager = this.getSystemService(NotificationManager.class);
      manager.createNotificationChannel(channel1);
      manager.createNotificationChannel(channel2);
    }
  }
}
Khai báo NotificationApp trong AndroidManifest.xml:

<application
    android:name=".NotificationApp"
    ....
>
...
</application>
AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.notificationbasicexample">

  <application
    android:name=".NotificationApp"
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
MainActivity.java

package org.o7planning.notificationbasicexample;

import android.app.Notification;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.NotificationCompat;
import androidx.core.app.NotificationManagerCompat;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private NotificationManagerCompat notificationManagerCompat;

  private EditText editTextTitle;
  private EditText editTextMessage;

  private Button button1;
  private Button button2;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.editTextTitle = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_title);
    this.editTextMessage = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_message);

    this.button1 = (Button) this.findViewById(R.id.button1);
    this.button2 = (Button) this.findViewById(R.id.button2);

    this.button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View view) {
        sendOnChannel1( );
      }
    });

    this.button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View view) {
        sendOnChannel2( );
      }
    });

    //
    this.notificationManagerCompat = NotificationManagerCompat.from(this);
  }


  private void sendOnChannel1() {
    String title = this.editTextTitle.getText().toString();
    String message = this.editTextMessage.getText().toString();

    Notification notification = new NotificationCompat.Builder(this, NotificationApp.CHANNEL_1_ID)
        .setSmallIcon(R.drawable.icon_notify1)
        .setContentTitle(title)
        .setContentText(message)
        .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_HIGH)
        .setCategory(NotificationCompat.CATEGORY_MESSAGE)
        .build();

    int notificationId = 1;
    this.notificationManagerCompat.notify(notificationId, notification);
  }

  private void sendOnChannel2() {
    String title = this.editTextTitle.getText().toString();
    String message = this.editTextMessage.getText().toString();

    Notification notification = new NotificationCompat.Builder(this, NotificationApp.CHANNEL_2_ID)
        .setSmallIcon(R.drawable.icon_notify2)
        .setContentTitle(title)
        .setContentText(message)
        .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_LOW)
        .setCategory(NotificationCompat.CATEGORY_PROMO) // Promotion.
        .build();

    int notificationId = 2;
    this.notificationManagerCompat.notify(notificationId, notification);
  }
}
Chạy ứng dụng:
Khi một thông báo (notification) quan trọng được gửi đến hệ thống, người dùng có thể nghe thấy một âm thanh cảnh báo.
Trong khi đó các thông báo (notification) ít quan trọng hơn sẽ được gửi đến một cách lặng lẽ.

Xem thêm các chuyên mục: