openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Chronometer

 1. Android Chronometer
 2. Chronometer Methods
 3. Chronometer Events
 4. Example: Chronometer (Count up)
 5. Example: Chronometer (Count down)
 6. Example: Custom Format

1. Android Chronometer

Trong Android, Chronometer (Đồng hồ bấm giờ) là một thành phần giao diện mô phỏng một thiết bị đo thời gian (timer) đơn giản.
Chú ý: Thành phần Chronometer không sẵn có trên Palette của cửa sổ thiết kế, vì vậy bạn cần sử dụng đoạn XML dưới đây để thêm nó vào trong giao diện.
<Chronometer
  android:id="@+id/simpleChronometer"
  android:countDown="false"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

<Chronometer
  android:id="@+id/simpleChronometer"
  android:countDown="true"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />
android:countDown
Thuộc tính này chỉ định rằng Chronometer này là đếm lùi (counts down) hay đếm xuôi (counts up), giá trị của nó là true/false.
<!-- Counts Up -->
<Chronometer
  android:id="@+id/simpleChronometer"
  android:countDown="false"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

<!-- Counts Down -->
<Chronometer
  android:id="@+id/simpleChronometer"
  android:countDown="true"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />
android:format
Thuộc tính này chỉ định một chuỗi định dạng thời gian (time format string) cho Chronometer.
Theo mặc định, Chronometer sẽ hiển thị thời gian theo định dạng "MM:SS" khi thời gian nhỏ hơn 1 giờ, hoặc "H:MM:SS" nếu thời gian lớn hơn 1 giờ. Giá trị của thuộc tính android:format phải có dạng "Text1 %s Text2", và khi Chronometer hiển thị thời gian bạn sẽ nhận được chuỗi có định dạng "Text1 MM:SS Text2" hoặc "Text1 H:MM:SS Text2".

2. Chronometer Methods

Chronometer Methods
long getBase()

void setBase(long base)

String getFormat()

void setFormat(String format)

boolean isCountDown()

void setCountDown(boolean countDown)

boolean isTheFinalCountDown()

void start()

void stop()
setBase(long base)
Phương thức này chỉ có ích đối với các Chronometer đếm xuôi (count up), được sử dụng để sét đặt thời điểm mà Chronometer tham chiếu đến (Tương ứng với giá trị 00:00).
Tham số base là số mili giây kể từ khi hệ thống được khởi động, bao gồm cả thời gian ngủ của thiết bị. Nếu bạn sử dụng Android Emulator (Trình giả lập của Android) thời điểm máy tính khởi động sẽ được coi là gốc của tọa độ.
// Returns milliseconds since system boot, including time spent in sleep.
long elapsedRealtime = SystemClock.elapsedRealtime();

// Set the time that the count-up timer is in reference to.
this.chronometer.setBase(elapsedRealtime);

this.chronometer.start();
setFormat(String format)
Theo mặc định, Chronometer sẽ hiển thị thời gian theo định dạng "MM:SS" khi thời gian nhỏ hơn 1 giờ, hoặc "H:MM:SS" nếu thời gian lớn hơn 1 giờ. Giá trị của tham số format phải có dạng "Text1 %s Text2", và khi Chronometer hiển thị thời gian bạn sẽ nhận được chuỗi có định dạng "Text1 MM:SS Text2" hoặc "Text1 H:MM:SS Text2".
Nếu bạn muốn có một tùy biến sâu hơn về định dạng hiển thị thời gian của Chronometer bạn có thể xem một ví dụ ở phía cuối bài viết này.

3. Chronometer Events

 • TODO

4. Example: Chronometer (Count up)

Chúng ta bắt đầu với một với một Chronometer đếm xuôi (count up) đơn giản, ứng dụng này có thể sử dụng để đo thời gian chạy của một vận động viên.
OK, Trên Android Studio tạo mới project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: ChronometerExample
  • Package name: org.o7planning.chronometerexample
  • Language: Java
Giao diện của ví dụ:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">


  <TextView
    android:id="@+id/textView_info"
    android:layout_width="378dp"
    android:layout_height="24dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:text="(Info)"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Chronometer
    android:id="@+id/chronometerExample"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:textSize="60sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_info" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/chronometerExample">

    <Button
      android:id="@+id/button_start"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_gravity="fill_vertical"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Start"
      android:textAllCaps="false" />

    <Button
      android:id="@+id/button_stop"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_gravity="fill_vertical"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Stop"
      android:textAllCaps="false" />

    <Button
      android:id="@+id/button_resetBaseTime"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_gravity="fill_vertical"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Reset"
      android:textAllCaps="false" />

  </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package com.example.chronometerexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.os.SystemClock;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Chronometer;
import android.widget.TextView;

import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private TextView textViewInfo;
  private Chronometer chronometer;
  private Button buttonStart;
  private Button buttonStop;
  private Button buttonResetBaseTime;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.textViewInfo = (TextView) findViewById(R.id.textView_info);
    this.chronometer = (Chronometer)findViewById(R.id.chronometerExample);

    this.buttonStart = (Button)findViewById(R.id.button_start);
    this.buttonStop = (Button)findViewById(R.id.button_stop);
    this.buttonResetBaseTime = (Button)findViewById(R.id.button_resetBaseTime);

    this.buttonStop.setEnabled(false);
    this.buttonResetBaseTime.setEnabled(false);

    this.buttonStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        doStart();
      }
    });

    this.buttonStop.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        doStop();
      }
    });


    this.buttonResetBaseTime.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        doResetBaseTime();
      }
    });
  }

  // @totalMilliseconds: milliseconds since system boot, including time spent in sleep.
  private void showInfo(long totalMilliseconds) {
    // Seconds
    long totalSecs = totalMilliseconds / 1000;
    // Show Info
    long hours = totalSecs / 3600;
    long minutes = (totalSecs % 3600) / 60;
    long seconds = totalSecs % 60;

    this.textViewInfo.setText("Base Time: " + totalSecs +" ~ " + hours + " hours " + minutes+" minutes " + seconds + " seconds");
  }

  private void doStart() {
    // Returns milliseconds since system boot, including time spent in sleep.
    long elapsedRealtime = SystemClock.elapsedRealtime();
    // Set the time that the count-up timer is in reference to.
    this.chronometer.setBase(elapsedRealtime);
    this.chronometer.start();
    this.showInfo(elapsedRealtime);
    //
    this.buttonStart.setEnabled(false);
    this.buttonStop.setEnabled(true);
    this.buttonResetBaseTime.setEnabled(true);
  }

  private void doStop() {
    this.chronometer.stop();
    //
    this.buttonStart.setEnabled(true);
    this.buttonStop.setEnabled(false);
    this.buttonResetBaseTime.setEnabled(false);
  }

  private void doResetBaseTime() {
    // Returns milliseconds since system boot, including time spent in sleep.
    long elapsedRealtime = SystemClock.elapsedRealtime();
    // Set the time that the count-up timer is in reference to.
    this.chronometer.setBase(elapsedRealtime);
    this.showInfo(elapsedRealtime);
  }

}

5. Example: Chronometer (Count down)

Ví dụ về một Chronometer đếm ngược (Count down).
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">


  <TextView
    android:id="@+id/textView_1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:background="#D7F3C9"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:text="Count Down Chronometer"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.047"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Chronometer
    android:id="@+id/chronometerCountDown"
    android:countDown="true"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:textSize="60sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_1" />

  <Button
    android:id="@+id/button_start"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:text="Start"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/chronometerCountDown" />


</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package com.example.chronometerexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Chronometer;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Button buttonStart;
  private Chronometer chronometerCountDown;

  private int counter = 10;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.chronometerCountDown = (Chronometer) findViewById(R.id.chronometerCountDown);
    this.buttonStart = (Button) findViewById(R.id.button_start);

    this.chronometerCountDown.setText(counter + "");

    this.buttonStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        doStart();
      }
    });

    // This listener will customize the chronometer text content.
    // It will show number from 10 to 0 repeatedly.
    this.chronometerCountDown.setOnChronometerTickListener(new Chronometer.OnChronometerTickListener() {
      @Override
      public void onChronometerTick(Chronometer chronometer) {
        onChronometerTickHandler();
      }
    });
  }


  private void onChronometerTickHandler() {
    if(this.counter < 0) {
      this.counter = 10;
    }
    this.chronometerCountDown.setText(counter + "");
    this.counter--;
  }


  private void doStart() {
    this.chronometerCountDown.start();
  }

}

6. Example: Custom Format

Ví dụ dưới đây cho phép bạn tùy biến văn bản hiển thị trên Chronometer:
main_activity.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">


  <TextView
    android:id="@+id/textView_2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:background="#D7F3C9"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:text="Custom Format"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.047"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Chronometer
    android:id="@+id/chronometer_customFormat"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:textSize="30sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_2" />

  <Button
    android:id="@+id/button_start"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:text="Start"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/chronometer_customFormat" />


</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package com.example.chronometerexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.os.SystemClock;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Chronometer;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Button buttonStart;
  private Chronometer chronometerCustomFormat;

  private int counter = 10;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.chronometerCustomFormat = (Chronometer) findViewById(R.id.chronometer_customFormat);
    this.chronometerCustomFormat.setText("Please click start!");
    this.buttonStart = (Button) findViewById(R.id.button_start);


    this.buttonStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        doStart();
      }
    });


    this.chronometerCustomFormat.setOnChronometerTickListener(new Chronometer.OnChronometerTickListener() {
      @Override
      public void onChronometerTick(Chronometer chronometer) {
        onChronometerTickHandler();
      }
    });
  }


  private void onChronometerTickHandler() {
    long delta = SystemClock.elapsedRealtime() - this.chronometerCustomFormat.getBase();

    int h = (int) ((delta / 1000) / 3600);
    int m = (int) (((delta / 1000) / 60) % 60);
    int s = (int) ((delta / 1000) % 60);

    String customText = h +" hours " + m +" minutes " + s +" seconds";

    this.chronometerCustomFormat.setText(customText);
  }


  private void doStart() {
    long base = SystemClock.elapsedRealtime();
    this.chronometerCustomFormat.setBase(base);
    this.chronometerCustomFormat.start();
  }

}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More