openplanning

Hướng dẫn xử lý JSON trong Android

 1. JSON là gì?
 2. JSON & Java Object
 3. Tạo nhanh một Project để làm việc với JSON
 4. Java Beans classes
 5. Ví dụ đọc dữ liệu JSON chuyển thành đối tượng Java
 6. Ví dụ chuyển đối tượng Java thành dữ liệu JSON
 7. Đọc JSON từ URL

1. JSON là gì?

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng trao đổi dữ liệu dữ liệu (data exchange format). Nó lưu trữ các dữ liệu theo cặp khóa và giá trị. So với XML thì JSON đơn giản về dễ đọc hơn.
Hãy xem một ví dụ đơn giản của JSON:
{
"name" : "Tran",
"address" : "Hai Duong, Vietnam",
"phones" : [0121111111, 012222222]
}
Các cặp key-value có thể lồng nhau:
{
 "id": 111 ,
 "name":"Microsoft",
 "websites": [
   "http://microsoft.com",
   "http://msn.com",
   "http://hotmail.com"
 ],
 "address":{
   "street":"1 Microsoft Way",
   "city":"Redmond"
 }
}
Trong Java có rất nhiều các thư viện mã nguồn mở giúp bạn thao tác với tài liệu JSON, chẳng hạn như:
 • JSONP
 • json.org
 • Jackson
 • Google GSON
 • json-lib
 • javax json
 • json-simple
 • json-smart
 • flexjson
 • fastjson
Android hỗ trợ sẵn thư viện để làm việc với JSON, bạn không cần phải khai báo bất cứ một thư viện nào khác. Trong tài liệu hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn bạn làm việc với JSON sử dụng JSON API có sẵn trong hệ điều hành của Android.

2. JSON & Java Object

Hình minh họa dưới đây mô tả mối quan hệ giữa JSON và các lớp Java.

3. Tạo nhanh một Project để làm việc với JSON

Tôi tạo nhanh một project có tên JSONTutorial để làm việc với JSON thông qua các ví dụ.
 • Name: JSONTutorial
 • Package name: org.o7planning.jsontutorial
Tạo thư mục raw:
Tôi tạo thêm một vài file json trong thư mục 'raw', các file này sẽ tham gia vào một các ví dụ trong tài liệu này.

Các nguồn cung cấp dữ liệu JSON có thể từ file hoặc URL,... Ở cuối tài liệu bạn có thể xem ví dụ lấy dữ liệu JSON từ URL, phân tích và hiển thị trên một ứng dụng Android.

company.json
{
 "id": 111 ,
 "name":"Microsoft",
 "websites": [
   "http://microsoft.com",
   "http://msn.com",
   "http://hotmail.com"
 ],
 "address":{
   "street":"1 Microsoft Way",
   "city":"Redmond"
 }
}
Thiết kế activity_main.xml:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="220dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="none|textMultiLine"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="39dp"
    android:text="Running the Example"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

4. Java Beans classes

Một số class tham gia vào các ví dụ:
Address.java
package org.o7planning.jsontutorial.beans;


public class Address {

  private String street;
  private String city;

  public Address() {

  }

  public Address(String street, String city) {
    this.street = street;
    this.city = city;
  }

  public String getStreet() {
    return street;
  }

  public void setStreet(String street) {
    this.street = street;
  }

  public String getCity() {
    return city;
  }

  public void setCity(String city) {
    this.city = city;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return street + ", " + city;
  }

}
Company.java
package org.o7planning.jsontutorial.beans;

public class Company {

  private int id;
  private String name;
  private String[] websites;
  private Address address;

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String[] getWebsites() {
    return websites;
  }

  public void setWebsites(String[] websites) {
    this.websites = websites;
  }

  public Address getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(Address address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    sb.append("\n id:" + this.id);
    sb.append("\n name:" + this.name);
    if (this.websites != null) {
      sb.append("\n website: ");
      for (String website : this.websites) {
        sb.append(website + ", ");
      }
    }
    if (this.address != null) {
      sb.append("\n address:" + this.address.toString());
    }
    return sb.toString();
  }

}

5. Ví dụ đọc dữ liệu JSON chuyển thành đối tượng Java

Trong ví dụ này chúng ta sẽ đọc file dữ liệu JSON và chuyển nó thành đối tượng Java.
ReadJSONExample.java
package org.o7planning.jsontutorial.json;

import android.content.Context;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import org.o7planning.jsontutorial.R;
import org.o7planning.jsontutorial.beans.Address;
import org.o7planning.jsontutorial.beans.Company;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;


public class ReadJSONExample {

  // Read the company.json file and convert it to a java object.
  public static Company readCompanyJSONFile(Context context) throws IOException,JSONException {

    // Read content of company.json
    String jsonText = readText(context, R.raw.company);

   
    JSONObject jsonRoot = new JSONObject(jsonText);


    int id= jsonRoot.getInt("id");
    String name = jsonRoot.getString("name");

    JSONArray jsonArray = jsonRoot.getJSONArray("websites");
    String[] websites = new String[jsonArray.length()];

    for(int i=0;i < jsonArray.length();i++) {
      websites[i] = jsonArray.getString(i);
    }

    JSONObject jsonAddress = jsonRoot.getJSONObject("address");
    String street = jsonAddress.getString("street");
    String city = jsonAddress.getString("city");
    Address address= new Address(street, city);

    Company company = new Company();
    company.setId(id);
    company.setName(name);
    company.setAddress(address);
    company.setWebsites(websites);
    return company;
  }


 
  private static String readText(Context context, int resId) throws IOException {
    InputStream is = context.getResources().openRawResource(resId);
    BufferedReader br= new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
    StringBuilder sb= new StringBuilder();
    String s= null;
    while(( s = br.readLine())!=null) {
      sb.append(s);
      sb.append("\n");
    }
    return sb.toString();
  }

}
MainActivity.java
package org.o7planning.jsontutorial;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import org.o7planning.jsontutorial.beans.Company;
import org.o7planning.jsontutorial.json.ReadJSONExample;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText outputText;
  private Button button;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.outputText = (EditText)this.findViewById(R.id.editText);
    this.button = (Button) this.findViewById(R.id.button);

    this.button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        runExample(view);
      }
    });
  }  public void runExample(View view) {
    try {

      Company company = ReadJSONExample.readCompanyJSONFile(this);

      outputText.setText(company.toString());
    } catch(Exception e) {
      outputText.setText(e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }
  }

}
Chạy ví dụ:

6. Ví dụ chuyển đối tượng Java thành dữ liệu JSON

Ví dụ sau chuyển một đối tượng Java thành một dữ liệu JSON.
JsonWriterExample.java
package org.o7planning.jsontutorial.json;

import android.util.JsonWriter;

import org.o7planning.jsontutorial.beans.Address;
import org.o7planning.jsontutorial.beans.Company;
import java.io.IOException;
import java.io.Writer;

public class JsonWriterExample {

 
  public static void writeJsonStream(Writer output, Company company ) throws IOException {
    JsonWriter jsonWriter = new JsonWriter(output);

    jsonWriter.beginObject();// begin root

    jsonWriter.name("id").value(company.getId());
    jsonWriter.name("name").value(company.getName());

    String[] websites= company.getWebsites();

    // "websites": [ ....]
    jsonWriter.name("websites").beginArray(); // begin websites
    for(String website: websites) {
      jsonWriter.value(website);
    }
    jsonWriter.endArray();// end websites

    // "address": { ... }
    jsonWriter.name("address").beginObject(); // begin address
    jsonWriter.name("street").value(company.getAddress().getStreet());
    jsonWriter.name("city").value(company.getAddress().getCity());
    jsonWriter.endObject();// end address

    // end root
    jsonWriter.endObject();
  }


  public static Company createCompany() {

    Company company = new Company();
    company.setId(123);
    company.setName("Apple");

    String[] websites = { "http://apple.com", "https://jobs.apple.com" };
    company.setWebsites(websites);

    Address address = new Address();
    address.setCity("Cupertino");
    address.setStreet("1 Infinite Loop");

    company.setAddress(address);

    return company;
  }

}
MainActivity.java (2)
package org.o7planning.jsontutorial;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import org.o7planning.jsontutorial.beans.Company;
import org.o7planning.jsontutorial.json.JsonWriterExample;
import java.io.StringWriter;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText outputText;
  private Button button;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.outputText = (EditText)this.findViewById(R.id.editText);
    this.button = (Button) this.findViewById(R.id.button);

    this.button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        runExample(view);
      }
    });
  }

  public void runExample(View view) {
    try {
      StringWriter output = new StringWriter();

      Company company = JsonWriterExample.createCompany();


      JsonWriterExample.writeJsonStream(output, company);

      String jsonText = output.toString();

      outputText.setText(jsonText);
    } catch(Exception e) {
      outputText.setText(e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
Chạy ứng dụng:

7. Đọc JSON từ URL

Để đọc JSON từ một URL bạn cần phải sử dụng các kỹ thuật của Android Networking, download tập tin JSON sau đó phân tích (parse) nó.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More