openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Fragment

 1. Android Fragment là gì?
 2. Ví dụ sử dụng fragment
 3. Phụ lục: Thiết kế giao diện - activity_top.xml
 4. Phụ lục: Thiết kế giao diện - activity_bottom.xml

1. Android Fragment là gì?

Để thiết kế một giao diện, bạn có thể thiết kế nhiều mảnh (fragment) và ghép lại với nhau. Trong ví dụ này tôi sẽ hướng dẫn bạn làm việc với fragment.
Và xử lý sự kiện tương tác giữa 2 fragment

2. Ví dụ sử dụng fragment

Tạo mới một Project có tên AndroidFragmentDemo
Chuẩn bị một file ảnh, chẳng hạn:
 • andrea.png
Copy và paste file andrea.jpg vào thư mục mipmap của project.
Android Studio sẽ bắt bạn chọn chất lượng ảnh sẽ được tạo ra. Chọn mipmap-mdpi đây là các ảnh với chất lượng trung bình.
Tiếp theo chúng ta tạo file activity_top.xml:
Trên Android Studio chọn:
 • File > New > Layout Resource file
Nhập vào:
 • File name: activity_top.xml
 • Root element: androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
 • Directory name: layout
Tương tự tạo file activity_bottom.xml
Thiết kế giao diện trên activity_top.xml
activity_top.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <EditText
    android:id="@+id/editText_firstName"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_lastName"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="23dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_firstName" />

  <Button
    android:id="@+id/button_apply"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="22dp"
    android:text="Apply"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_lastName" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Thiết kế giao diện trên activity_bottom.xml
activity_bottom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@mipmap/andrea">

  <TextView
    android:id="@+id/textView_fullName"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:background="#EDE4E4"
    android:text="Full Name"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện của ứng dụng này hãy xem phần phụ lục phía cuối bài viết.
Mỗi Fragment sẽ tương ứng với một lớp trong Java. Class này mở rộng từ lớp Fragment.
Tạo 2 lớp TopFragmentBottomFragment và sửa code của nó.
TopFragment .java
package org.o7planning.androidfragmentdemo;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;

import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class TopFragment extends Fragment {

  private EditText editTextFirstName;
  private EditText editTextLastName;
  private Button buttonApply;

  private MainActivity mainActivity;

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {


    // Read xml file and return View object.
    // inflate(@LayoutRes int resource, @Nullable ViewGroup root, boolean attachToRoot)
    View view = inflater.inflate(R.layout.activity_top, container, false);

    editTextFirstName = (EditText) view.findViewById(R.id.editText_firstName);
    editTextLastName = (EditText) view.findViewById(R.id.editText_lastName);

    buttonApply = (Button) view.findViewById(R.id.button_apply);

    buttonApply.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        applyText();
      }
    });

    return view;
  }

  // Called when a fragment is first attached to its context.
  @Override
  public void onAttach(Context context) {
    super.onAttach(context);

    if (context instanceof MainActivity) {
      this.mainActivity = (MainActivity) context;
    }
  }


  private void applyText() {
    String firstName = this.editTextFirstName.getText().toString();
    String lastName = this.editTextLastName.getText().toString();

    this.mainActivity.showText(firstName, lastName);
  }
}
BottomFragment.java
package org.o7planning.androidfragmentdemo;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class BottomFragment extends Fragment {

  private TextView textViewFullName;

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {

    // Read xml file and return View object.
    // inflate(@LayoutRes int resource, @Nullable ViewGroup root, boolean attachToRoot)
    View view = inflater.inflate(R.layout.activity_bottom, container, false);

    textViewFullName = (TextView) view.findViewById(R.id.textView_fullName);

    return view;
  }


  public void showText(String firstName, String lastName) {
    textViewFullName.setText(firstName + " " + lastName);
  }
}
Và bây giờ, bạn cần bố trí các fragment trên giao diện chính của Activity. Mở file activity_main.xml
Thay đổi ID cho các fragment.
 • fragment_top
 • fragment_bottom
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <fragment
    android:id="@+id/fragment_top"
    android:name="org.o7planning.androidfragmentdemo.TopFragment"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <fragment
    android:id="@+id/fragment_bottom"
    android:name="org.o7planning.androidfragmentdemo.BottomFragment"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/fragment_top" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidfragmentdemo;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  public void showText(String topImageText, String bottomImageText) {
    BottomFragment bottomFragment
        = (BottomFragment) this.getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.fragment_bottom);
    bottomFragment.showText(topImageText, bottomImageText);
  }

}
Chạy ứng dụng:

3. Phụ lục: Thiết kế giao diện - activity_top.xml

activity_top.xml
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:

4. Phụ lục: Thiết kế giao diện - activity_bottom.xml

activity_bottom.xml
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More