openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android RatingBar

 1. Android RatingBar
 2. RatingBar Styles
 3. RatingBar Events
 4. Ví dụ RatingBar

1. Android RatingBar

Trong Android, RatingBar là một điều khiển giao diện người dùng (User Interface Control) được sử dụng để nhận các đánh giá từ người dùng. RatingBar là một lớp hậu đuệ của ProgressBar nên nó có các tính năng kế thừa từ ProgressBar, nó cũng được dùng để hiển thị một đánh giá tổng hợp (trung bình cộng) từ tất cả người dùng. Về mặt giao diện RatingBar bao gồm các ngôi sao, người dùng sẽ chọn một ngôi sao để đưa ra đánh giá, ngôi sao đầu tiên tương ứng với một đánh giá thấp nhất, và ngôi sao cuối cùng tương ứng một đánh giá cao nhất.
Cấu trúc của một RatingBar:
android:numStars
Thuộc tính android:numStars cho phép bạn sét đặt số lượng ngôi sao sẽ hiển thị trên RatingBar. Giá trị mặc định của nó là 5.
android:numStars
<!-- numStars default is 5 -->
<RatingBar
  android:id="@+id/ratingBar21"
  android:rating="3.5"
  android:stepSize="0.1" ... />

<!-- numStars = 7 -->
<RatingBar
  android:id="@+id/ratingBar22"
  android:numStars="7"
  android:rating="5.7"
  android:stepSize="0.1" ... />
android:rating, android:stepSize
android:rating: Một giá trị biểu thị sự đánh giá của người dùng, hoặc giá trị trung bình từ tất cả các đánh giá của tất cả người dùng. Nó nằm trong khoảng (0,numStars].
Giá trị mặc định của thuộc tính android:stepSize là 0.5, điều này của nghĩa là RatingBar sẽ chỉ hiển thị các đánh giá (Hoặc người dùng đánh giá) với giá trị 0, 0.5, 1, 1.5, 2,... Khi thay đổi giá trị của thuộc tính android:stepSite thành 0.1, RatingBar có thể hiển thị các đánh giá với giá trị: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ....
android:stepSize
<!-- android.stepSize = "0.5" (Default) -->
<RatingBar
  android:id="@+id/ratingBar31"
  android:rating="2.7" ... />

<!-- android.stepSize = "0.1" -->
<RatingBar
  android:id="@+id/ratingBar32"
  android:rating="2.7"
  android:stepSize="0.1" ... />
android:isIndicator
Thuộc tính android:isIndicator = "true" được sử dụng khi bạn không muốn người dùng đưa ra đánh giá với RatingBar này. Chẳng hạn bạn muốn có một RatingBar chỉ để hiển thị một đánh giá tổng hợp (trung bình cộng) từ tất cả người dùng. Mặc định thuộc tính này có giá trị false.
<!-- android:isIndicator = "false" (Default) -->
<RatingBar
  android:id="@+id/ratingBar51"
  android:rating="2" ... />

<!-- android:isIndicator = "true" (Readonly RatingBar) -->
<RatingBar
  android:id="@+id/ratingBar52"
  android:isIndicator="true"
  android:rating="4.5" ... />

2. RatingBar Styles

Thuộc tính style là một tùy chọn của RatingBar, nó cho phép bạn sét đặt kiểu dáng cho RatingBar. Có một vài kiểu dáng sẵn có trong thư viện của Android mà bạn có thể sẵn sàng sử dụng.
Thư viện của Android cung cấp khá nhiều kiểu dáng cho RatingBar, nhưng có khá nhiều kiểu dáng trông rất giống nhau, bạn rất khó để nhận ra sự khác biệt. Dưới đây là ví dụ với một vài kiểu dáng đẹp:
 • style="@style/Widget.AppCompat.RatingBar.Indicator"
 • style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.RatingBar.Small"
 • style="@android:style/Widget.RatingBar"
 • style="@android:style/Widget.Holo.RatingBar"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView41"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="(Default)"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <RatingBar
    android:id="@+id/ratingBar41"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:rating="2.7"
    android:stepSize="0.1"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView41" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView42"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="AppCompat.RatingBar.Indicator"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ratingBar41" />

  <RatingBar
    android:id="@+id/ratingBar42"
    style="@style/Widget.AppCompat.RatingBar.Indicator"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:rating="4.5"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView42" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView43"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Widget.DeviceDefault.Light.RatingBar.Small"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ratingBar42" />

  <RatingBar
    android:id="@+id/ratingBar43"
    style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.RatingBar.Small"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:rating="2.5"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView43" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView44"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Widget.RatingBar"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ratingBar43" />

  <RatingBar
    android:id="@+id/ratingBar44"
    style="@android:style/Widget.RatingBar"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:rating="3"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView44" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView45"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Widget.Holo.RatingBar"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ratingBar44" />

  <RatingBar
    android:id="@+id/ratingBa45"
    style="@android:style/Widget.Holo.RatingBar"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:rating="3.5"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView45" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

3. RatingBar Events

Có khá nhiều các sự kiện liên quan tới một RatingBar, nhưng các sự kiện dưới đây được sử dụng thường xuyên nhất:
 • setOnClickListener(View.OnClickListener);
 • setOnRatingBarChangeListener(RatingBar.OnRatingBarChangeListener);
On Click Event:
Sự kiện xẩy ra khi người dùng nhấp (click) vào RatingBar, cũng giống như hành động của người dùng khi nhấp vào một Button.
ratingBar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
     RatingBar rb = (RatingBar) v;
     float rating = rb.getRating();
     
     // Your code ...
  }
});
On RatingBar Changed Event
Sự kiện xẩy ra khi giá trị của rating thay đổi, do hành động của người dùng hoặc do tác dụng của việc gọi phương thức ratingBar.setRating(newRating), ..
ratingBar.setOnRatingBarChangeListener(new RatingBar.OnRatingBarChangeListener() {
  @Override
  public void onRatingChanged(RatingBar ratingBar, float newRating, boolean fromUser) {
     // Your code
  }
});

4. Ví dụ RatingBar

OK, Bây giờ chúng ta sẽ thực thực hành với một ví dụ đơn giản sử dụng RatingBar. Trong ví dụ này RatingBar thứ nhất tiếp nhận các đánh giá từ người dùng. RatingBar thứ 2 hiển thị một đánh giá tổng hợp (Trung bình cộng) từ tất cả người dùng.
Trên Android Studio tạo mới project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: RatingBarExample
  • Package name: org.o7planning.ratingbarexample
  • Language: Java
Giao diện của ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Give your Rating:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <RatingBar
    android:id="@+id/ratingBar_yours"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_yourCurrentRating"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Your current Rating:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ratingBar_yours" />

  <Button
    android:id="@+id/button_submit"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Submit"
    android:textAllCaps="false"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.52"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_yourCurrentRating" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_ratingCount"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Rating Count: 0"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_submit" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_sumAllRating"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Sum of all Rating: 0"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_ratingCount" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_averageAllRating"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Average value of all Rating: 0"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_sumAllRating" />

  <RatingBar
    android:id="@+id/ratingBar_all"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:isIndicator="true"
    android:stepSize="0.1"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_averageAllRating" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package com.example.ratingbarexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.RatingBar;
import android.widget.TextView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private RatingBar ratingBarYours;
  private RatingBar ratingBarAll;

  private Button buttonSubmit;

  private TextView textViewYourCurrentRating;
  private TextView textViewRatingCount;
  private TextView textViewSumAllRating;
  private TextView textViewAverageAllRating;

  private List<Float> allRatings = new ArrayList<Float>();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //
    this.buttonSubmit = (Button) this.findViewById(R.id.button_submit);
    this.ratingBarYours = (RatingBar) this.findViewById(R.id.ratingBar_yours);
    this.ratingBarAll = (RatingBar) this.findViewById(R.id.ratingBar_all);

    this.textViewYourCurrentRating = (TextView) this.findViewById(R.id.textView_yourCurrentRating);
    this.textViewRatingCount= (TextView) this.findViewById(R.id.textView_ratingCount);
    this.textViewSumAllRating= (TextView) this.findViewById(R.id.textView_sumAllRating);
    this.textViewAverageAllRating= (TextView) this.findViewById(R.id.textView_averageAllRating);

    this.ratingBarYours.setOnRatingBarChangeListener(new RatingBar.OnRatingBarChangeListener() {
      @Override
      public void onRatingChanged(RatingBar ratingBar, float rating, boolean fromUser) {
        textViewYourCurrentRating.setText("Your current Rating: " + rating);
      }
    });
    this.buttonSubmit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        doSubmit();
      }
    });
  }

  private void doSubmit() {
    float rating = this.ratingBarYours.getRating();
    this.allRatings.add(rating);

    int ratingCount = this.allRatings.size();
    float ratingSum = 0f;
    for(Float r: this.allRatings) {
      ratingSum += r;
    }
    float averageRating = ratingSum / ratingCount;


    this.textViewRatingCount.setText("Rating Count: " + ratingCount);
    this.textViewSumAllRating.setText("Sum off all Rating: " + ratingSum);
    this.textViewAverageAllRating.setText("Average value off all Rating: " + averageRating);

    float ratingAll = this.ratingBarAll.getNumStars() * averageRating / this.ratingBarYours.getNumStars() ;
    this.ratingBarAll.setRating(ratingAll);
  }

}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More