openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android TextClock

 1. Android TextClock
 2. Ví dụ TextClock

1. Android TextClock

Trong Android, TextClock là một lớp con của TextView. Nó được sử dụng để hiển thị ngày tháng (date) và thời gian (time) hiện tại của hệ thống.
TextClock yêu cầu API Level 17 (Android 4.2) hoặc mới hơn. Vì vậy nếu bạn muốn sử dụng TextClock trong project của mình bạn cần sửa đổi giá trị của minSdkVersion trong tập tin build.gradle (Module: app), đảm bảo rằng nó lớn hơn hoặc bằng 17.
TextClock không có sẵn trên Palette của cửa sổ thiết kế, có lẽ do nó không phải là một thành phần thông dụng. Vì vậy bạn cần sử dụng đoạn mã XML sau để thêm nó vào giao diện.
<!--
   IMPORTANT NOTE:
   You may get "Exception raised during rendering" error on design screen.
-->
<TextClock
  android:id="@+id/textClock"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:format12Hour="hh:mm:ss a" />
Chú ý: Có thể bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi khi bạn cố gắng thiết kế giao diện với sự có mặt của TextClock. Vấn đề này này đã được xác nhận trên Android Studio 3.x, 4.0. Một vài người đã gửi báo cáo tới Google để họ xử lý nó:
Exception raised during rendering.

java.lang.NullPointerException
  at android.content.ContentResolver.registerContentObserver(ContentResolver.java:2263)
  at android.widget.TextClock.registerObserver(TextClock.java:626)
  at android.widget.TextClock.onAttachedToWindow(TextClock.java:545)
  at android.view.View.dispatchAttachedToWindow(View.java:19575)
  at android.view.ViewGroup.dispatchAttachedToWindow(ViewGroup.java:3437)
  at android.view.ViewGroup.dispatchAttachedToWindow(ViewGroup.java:3437)
  at android.view.ViewGroup.dispatchAttachedToWindow(ViewGroup.java:3437)
  at android.view.ViewGroup.dispatchAttachedToWindow(ViewGroup.java:3437)
  at android.view.AttachInfo_Accessor.setAttachInfo(AttachInfo_Accessor.java:42)
  at com.android.layoutlib.bridge.impl.RenderSessionImpl.inflate(RenderSessionImpl.java:335)
  at com.android.layoutlib.bridge.Bridge.createSession(Bridge.java:396)
  at com.android.tools.idea.layoutlib.LayoutLibrary.createSession(LayoutLibrary.java:209)
  at com.android.tools.idea.rendering.RenderTask.createRenderSession(RenderTask.java:608)
  at com.android.tools.idea.rendering.RenderTask.lambda$inflate$6(RenderTask.java:734)
  at java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncSupply.run(CompletableFuture.java:1590)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Dù sao, tôi cũng đã giải quyết được vấn đề này bằng cách tạo một lớp con của TextClock và sử dụng nó (Xem thêm trong ví dụ).
TextClock có hai chế độ hiển thị thời gian đó là:
 • 12Hour Mode (Chế độ 12 giờ)
 • 24Hour Mode (Chế độ 24 giờ)
Đầu tiên, đối tượng TextClock sẽ gọi phương thức is24HourModeEnabled() để kiểm tra xem thiết bị của người dùng đang sử dụng chế độ 24 giờ hay không? Chú ý: Người dùng có thể thay đổi chế độ 12 giờ thành chế độ 24 giờ và ngược lại trong mục Settings của thiết bị.
Có 2 khả năng xẩy ra:
1 - Nếu thiết bị của người dùng đang trong chế độ 24 giờ.
 • TextClock sẽ hiển thị thời gian theo định dạng của giá trị trả về từ getFormat24Hour(), nếu nó không null.
 • Ngược lại, nó sẽ hiển thị thời gian theo định dạng của giá trị trả về từ getFormat12Hour(), nếu nó không null.
 • Ngược lại, nó sẽ hiển thị thời gian theo định dạng mặc định, chẳng hạn "h:mm a".
2 - Nếu thiết bị của người dùng đang trong chế độ 12 giờ.
 • TextClock sẽ hiển thị thời gian theo định dạng của giá trị trả về từ getFormat12Hour(), nếu nó không null.
 • Ngược lại, nó sẽ hiển thị thời gian theo định dạng của giá trị trả về từ getFormat24Hour(), nếu nó không null.
 • Ngược lại, nó sẽ hiển thị thời gian theo định dạng mặc định, chẳng hạn "h:mm a".

2. Ví dụ TextClock

OK, Trên Android Studio tạo mới một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: TextClockExample
  • Package name: org.o7planning.textclockexample
  • Language: Java
TextClock yêu cầu API Level 17 (Android 4.2) hoặc mới hơn. Vì vậy nếu bạn muốn sử dụng TextClock trong project của mình bạn cần sửa đổi giá trị của minSdkVersion trong tập tin build.gradle (Module: app), đảm bảo rằng nó lớn hơn hoặc bằng 17.
Như đã đề cập ở trên, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi khi cố gắng thiết kế giao diện với sự có mặt của TextClock. Có thể vấn đề này sẽ được Google giải quyết trong các phiên bản mới hơn của Android Studio. Nhưng hiện tại để vượt qua được vấn đề này chúng ta tạo lớp MyTextClock mở rộng từ TextClock, và sử dụng nó.
MyTextClock.java
package org.o7planning.textclockexample;

import android.content.Context;
import android.os.Build;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.TextClock;

import androidx.annotation.RequiresApi;

public class MyTextClock extends TextClock {

  public MyTextClock(Context context) {
    super(context);
    //
    this.setDesigningText();
  }

  public MyTextClock(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    //
    this.setDesigningText();
  }

  public MyTextClock(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    //
    this.setDesigningText();
  }

  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
  public MyTextClock(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes) {
    super(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes);
    //
    this.setDesigningText();
  }

  private void setDesigningText() {
    // The default text is displayed when designing the interface.
    this.setText("11:30:00");
  }

  //
  // Fix error: Exception raised during rendering.
  //
  // java.lang.NullPointerException
  //  at android.content.ContentResolver.registerContentObserver(ContentResolver.java:2263)
  //  at android.widget.TextClock.registerObserver(TextClock.java:626)
  //  at android.widget.TextClock.onAttachedToWindow(TextClock.java:545)
  //  at android.view.View.dispatchAttachedToWindow(View.java:19575)
  //  at android.view.ViewGroup.dispatchAttachedToWindow(ViewGroup.java:3437)
  //  at android.view.ViewGroup.dispatchAttachedToWindow(ViewGroup.java:3437)
  //  at android.view.ViewGroup.dispatchAttachedToWindow(ViewGroup.java:3437)
  //  at android.view.ViewGroup.dispatchAttachedToWindow(ViewGroup.java:3437)
  //  at android.view.AttachInfo_Accessor.setAttachInfo(AttachInfo_Accessor.java:42)
  //  at com.android.layoutlib.bridge.impl.RenderSessionImpl.inflate(RenderSessionImpl.java:335)
  //  at com.android.layoutlib.bridge.Bridge.createSession(Bridge.java:396)
  //  at com.android.tools.idea.layoutlib.LayoutLibrary.createSession(LayoutLibrary.java:209)
  //  at com.android.tools.idea.rendering.RenderTask.createRenderSession(RenderTask.java:608)
  //  at com.android.tools.idea.rendering.RenderTask.lambda$inflate$6(RenderTask.java:734)
  //  at java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncSupply.run(CompletableFuture.java:1590)
  //  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
  //  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
  //  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
  @Override
  protected void onAttachedToWindow() {
    try {
      super.onAttachedToWindow();
    } catch(Exception e) {
    }
  }

}
Thiết kế giao diện của ứng dụng:
Chú ý: Bạn cần Re-Build project, và sau đó bạn sẽ nhìn thấy MyTextClock xuất hiện trên Palette của cửa sổ thiết kế.
Sét đặt textSize, textStyle, textColor, format12Hour, format24Hour cho các TextClock.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <!-- 12 Hour Mode -->
  <org.o7planning.textclockexample.MyTextClock
    android:id="@+id/myTextClock"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:format12Hour="hh:mm:ss a"
    android:format24Hour="@null"
    android:textColor="#80CC28"
    android:textSize="45dp"
    android:textStyle="bold"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <!-- 24 Hour Mode -->
  <org.o7planning.textclockexample.MyTextClock
    android:id="@+id/myTextClock2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:format12Hour="@null"
    android:format24Hour="yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
    android:textColor="#F1511B"
    android:textSize="30dp"
    android:textStyle="bold"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/myTextClock" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.textclockexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextClock;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private TextClock textClock;
  private TextClock textClock2;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.textClock = (TextClock) this.findViewById(R.id.myTextClock);
    this.textClock2 = (TextClock) this.findViewById(R.id.myTextClock2);

    // Disable 24 Hour mode (To use 12 Hour mode).
    // (Make sure getFormat12Hour() is not null).
    this.textClock.setFormat24Hour(null);

    // Disable 12 Hour mode (To use 24 Hour mode).
    // (Make sure getFormat24Hour() is not null).
    this.textClock2.setFormat12Hour(null);
  }
}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More