openplanning

Ví dụ về một Android Intent tường minh, gọi một Intent khác

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Android Intent

2- Ví dụ với Intent tường minh

Xem trước ví dụ:
Đây là mô hình ví dụ:
Tạo mới một "Empty Activity" project có tên ExplicitIntentExample:
 • Name: ExplicitIntentExample
 • Package name: org.o7planning.explicitintentexample
 • main_activity.xml
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện của ứng dụng này xin hãy xem phần phụ lục phía cuối của bài viết.
activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="27dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="26dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Full Name:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_fullName"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="46dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <Button
    android:id="@+id/button_sendMessage"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="28dp"
    android:text="Send message to GreetingActivity"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_fullName" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="34dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="34dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Feedback from GreetingActivity:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_sendMessage" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_feedback"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="46dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="23dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="((Feedback))"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Khi người dùng nhấn vào Button, chương trình sẽ gọi sang một Activity khác để hiển thị một lời chào. Bạn cần tạo một Activity khác với tên GreetingActivity.
 • File > New > Activity > Empty Activity
 • activity_greeting.xml
activity_greeting.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".GreetingActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="29dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="27dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Message sent from MainActivity:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_message"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="42dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="23dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="((Message))"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <Button
    android:id="@+id/button_back"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="63dp"
    android:text="Back"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_message" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java

package org.o7planning.explicitintentexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText editTextFullName;
  private TextView textFeedback;

  private Button buttonSendMessage;

  public static final int MY_REQUEST_CODE = 100;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.editTextFullName = (EditText)this.findViewById(R.id.editText_fullName);
    this.textFeedback = (TextView)this.findViewById(R.id.textView_feedback);

    this.buttonSendMessage = (Button)this.findViewById(R.id.button_sendMessage);

    this.buttonSendMessage.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        sendMessage();
      }
    });
  }

  // When 'Greeting Activity' completed, it sends back a feedback.
  // (If you have started it by startActivityForResult())
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (resultCode == Activity.RESULT_OK && requestCode == MY_REQUEST_CODE) {
      String feedback = data.getStringExtra("feedback");
      this.textFeedback.setText(feedback);
    } else {
      this.textFeedback.setText("!?");
    }
  }

  // The method is called when the user clicks on "Send Message to GreetingActivity" button.
  public void sendMessage( ) {
    String fullName= this.editTextFullName.getText().toString();
    String message = "Hello, Please say hello me!";

    Intent intent = new Intent(this,GreetingActivity.class);
    intent.putExtra("fullName", fullName);
    intent.putExtra("message", message);

    // Start Activity and no need feedback.
    // this.startActivity(intent);

    // Start Activity and get feedback.
    this.startActivityForResult(intent, MY_REQUEST_CODE);
  }

}

 
GreetingActivity.java

package org.o7planning.explicitintentexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class GreetingActivity extends AppCompatActivity {

  private TextView textViewMessage;
  private Button buttonBack;

  private String fullName;
  private String message;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_greeting);

    this.textViewMessage =(TextView) this.findViewById(R.id.textView_message);
    this.buttonBack = (Button) this.findViewById(R.id.button_back);

    this.buttonBack.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        goBack();
      }
    });

    // Intent is passed into
    Intent intent = this.getIntent();

    this.fullName = intent.getStringExtra("fullName");
    this.message = intent.getStringExtra("message");

    this.textViewMessage.setText(this.message );
  }

  // When completed this Activity, send feedback to the caller.
  @Override
  public void finish() {
    // Prepare data intent
    Intent data = new Intent();
    String feedback = "OK, Hello " + this.fullName + ". How are you?";
    data.putExtra("feedback", feedback);

    // Activity finished ok, return the data
    this.setResult(Activity.RESULT_OK, data);
    super.finish();
  }


  // The method is called when the user clicks the "Back" button.
  public void goBack() {
    // Calling onBackPressed() method to back to the previous Activity.
    this.onBackPressed();
  }


}
Chạy ứng dụng:

3- Phụ lục: Thiết kế main_activity.xml

Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:

4- Phụ lục: Thiết kế greeting_activity.xml

Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:

Xem thêm các chuyên mục: