openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android EditText

 1. Android EditText
 2. android:inputType
 3. EditText Attributes
 4. EditText Methods
 5. Ví dụ EditText
 6. Android InputTextLayout

1. Android EditText

Trong Android, EditText là một class con của TextView nên nó thừa kế tất cả các tính năng của một TextView, ngoài ra nó có các tính năng mới cho phép người dùng nhập vào hoặc sửa đổi văn bản với nhiều mục đích khác nhau, vì vậy bạn cần phải chỉ định kiểu dữ liệu mà nó có thể chấp nhận thông qua thuộc tính android:inputType.
<EditText
   android:id="@+id/txtSub"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:hint="Subject"
   android:inputType="text"
   ... />
EditText editText = (EditText) this.findViewById(R.id.editText1);

// Set Text:
editText.setText("New Text");

// Get Text
String text = editText.getText().toString();
Tạo một EditText bằng mã Java:
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    LinearLayout linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearlayout);
    
    // Create a EditText
    EditText editText = new EditText(this);
    editText.setHint("Subject");
    linearLayout.addView(editText);

    // Set Text
    editText.setText("Some Text");

    // Get Text
    String text = editText.getText().toString();
  }

}

2. android:inputType

Thuộc tính android:inputType chỉ định kiểu dữ liệu mà EditText có thể chấp nhận, đồng thời nó gợi ý cho Android hỗ trợ người dùng khi nhập dữ liệu, chẳng hạn hiển thị một bàn phím ảo phù hợp với kiểu dữ liệu của EditText. Tuy nhiên nó không đảm bảo rằng người dùng sẽ nhập đúng kiểu dữ liệu, vì vậy bạn vẫn cần có thêm một vài xử lý bổ sung.
Các giá trị thông dụng của android:inputType:
textUri
Cho phép nhập vào một URI.
textEmailAddress
Cho phép nhập vào địa chỉ email.
textPersonName
Cho phép nhập vào tên của một người.
textPassword
Cho phép nhập vào một mật khẩu, người dùng chỉ nhìn thấy các ký tự đấu hoa thị ( * ) (Hoặc tương tự).
textVisiblePassword
Cho phép nhập vào một mật khẩu, và người dùng có thể đọc được nội dung của nó.
number
Để nhập vào dữ liệu số.
phone
Để nhập vào một số điện thoại.
date
Để nhập vào ngày tháng (Date).
time
Để nhập vào thời gian (Time)
textMultiLine
Cho phép nhập vào dữ liệu văn bản trên nhiều dòng.
Bạn có thể kết hợp nhiều giá trị với nhau để tạo ra một giá trị mới cho android:inputType, các giá trị ngăn cách nhau bởi ( | ).
<EditText
 android:inputType="textCapSentences|textMultiLine"
/>
android:inputType="textPassword"
Cho phép nhập vào một mật khẩu, người dùng sẽ chỉ nhìn thấy các ký tự đấu hoa thị ( * ) (Hoặc tương tự).
<!-- A Text Password -->
<EditText
  android:id="@+id/editText_password"
  android:hint="Password"
  android:inputType="textPassword" ...
/>
android:inputType="numberPassword"
Cho phép người dùng nhập vào một mật khẩu chỉ chứa các ký tự số.
<!-- A Numeric Password -->
<EditText
  android:id="@+id/editText_password"
  android:hint="Numeric Password"
  android:inputType="numberPassword" ...
/>
android:inputType="textVisiblePassword"
android:inputType="text"
EditText chấp nhận tất cả các loại dữ liệu văn bản thuần thúy (plain text).
android:inputType=" textMultiLine"
Thuộc tính android:inputType="textMultiLine" cho phép EditText hiển thị văn bản trên nhiều dòng, bạn cũng cần kết hợp với thuộc tính android.gravity="left|top" để thiết lập văn bản sẽ hiển thị ở góc trên bên trái.
<EditText
  android:id="@+id/editText_test1"
  android:background="#F1FDDC"
  android:gravity="top|left"
  android:inputType="textMultiLine|text"
  android:padding="10dp"
  android:text="0123456789" ... />
android:inputType="number"
Cho phép người dùng nhập vào các dữ liệu số, đồng thời hỗ trợ bàn phím ảo dành cho các dữ liệu đầu vào dạng số.
android:inputType="textEmailAddress"
Bàn phím ảo hỗ trợ nhập Email đơn giản hơn so với bàn phím ảo thông thường, nó loại bỏ các ký tự không hợp lệ đối với một địa chỉ email.
<EditText
  android:id="@+id/editText_email"
  android:hint="Email"
  android:inputType="textEmailAddress"
  ...
/>
Đoạn mã Java kiểm tra email người dùng nhập vào có hợp lệ hay không:
public boolean isEmailValid(CharSequence email) {
  return android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS.matcher(email).matches();
}
android:inputType="date"
Mục đích để người dùng nhập dữ liệu Date, bàn phím ảo có bố trí phù hợp với kiểu dữ liệu này.
<EditText
  android:id="@+id/editText_birthday"
  android:hint="dd-MM-yyyy"
  android:inputType="date"
  ...
/>
Chú ý: Với android:inputType="date" người dùng vẫn có thể nhập một dữ liệu Date không phù hợp với gợi ý (hint) của bạn. Vì vậy, nếu muốn đảm bảo chắc chắn người dùng sẽ nhập vào một dữ liệu phù hợp với định dạng Date được chỉ định, chẳng hạn "dd-MM-yyyy" bạn phải kết hợp EditTextTextWatcher.

3. EditText Attributes

Về cơ bản, hầu hết các thuộc tính của EditText đều được thừa kế từ TextView:
android:gravity
It is used to specify how to align the text like left, right, center, top, etc.
android:text
It is used to set the text.
android:hint
It is used to display the hint text when text is empty
android:textColor
It is used to change the color of the text.
android:textColorHint
It is used to change the text color of hint text.
android:textSize
It is used to specify the size of the text.
android:textStyle
It is used to change the style (bold, italic, bolditalic) of text.
android:background
It is used to set the background color for edit text control
android:ems
It is used to make the textview be exactly this many ems wide.
android:width
It makes the TextView be exactly this many pixels wide.
android:height
It makes the TextView be exactly this many pixels tall.
android:maxWidth
It is used to make the TextView be at most this many pixels wide.
android:minWidth
It is used to make the TextView be at least this many pixels wide.
android:textAllCaps
It is used to present the text in all CAPS
android:typeface
It is used to specify the Typeface (normal, sans, serif, monospace) for the text.
android:textColorHighlight
It is used to change the color of text selection highlight.
android:inputType
It is used to specify the type of text being placed in text fields.
android:fontFamily
It is used to specify the fontFamily for the text.
android:editable
If we set false, EditText won't allow us to enter or modify the text
android:textColorHint
Thuộc tính android:hint được sử dụng để hiển thị một văn bản gợi ý cho người dùng khi văn bản của EditText là rỗng.
android:textColorHighlight
Thiết lập mầu nền cho văn bản con được lựa chọn.
<EditText
  android:id="@+id/editText"
  android:inputType="text"
  android:text="I am an EditText"
  android:textColorHighlight="#24AC55" ... />
android: android:maxLength
Chỉ định số lượng ký tự tối đa của văn bản.
android:editable
Thuộc tính này không còn được sử dụng trong EditText. Nếu bạn không muốn người dùng thay đổi nội dung văn bản của EditText hãy sử dụng một trong các giải pháp dưới đây:
Giải pháp 1:
<EditText
  android:id="@+id/myEditText"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:hint="Hint"
  android:focusable="false"
  android:clickable="false"
  android:cursorVisible="false"
  />
Bạn có thể nhận được kết quả tương tự với mã Java:
EditText editText = findViewById(R.id.myEditText);
editText.setFocusable(false);
editText.setClickable(false);
editText.setCursorVisible(false);
Giải pháp 2:
EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.editText);
editText.setKeyListener(null);
Giải pháp 3:
private void setNonEditable(EditText editText) {
  // Need to disable displaying Virtual Keyboard.
  editText.setInputType(InputType.TYPE_NULL);

  // editText.setTextIsSelectable(false); // ?
  editText.setOnKeyListener(new View.OnKeyListener() {
    @Override
    public boolean onKey(View v, int keyCode, KeyEvent event) {
      // Blocks input from hardware keyboards.
      return true;
    }
  });
}

4. EditText Methods

Ngoài các phương thức được thừa kế từ TextView, EditText cũng có thêm một vài phương thức của chính nó:
 • void selectAll()
 • void setSelection(int start, int stop) .
 • void setSelection(int index)
 • void extendSelection(int index)
selectAll()
Lựa chọn toàn bộ văn bản.
setSelection(int start, int stop)
Lựa chọn một đoạn văn bản con từ chỉ số start tới chỉ số stop. Chỉ số được bắt đầu từ 0, 1, 2...
setSelection(int index)
Di chuyển con trỏ (cursor) tới vị trí có chỉ số "index".
extendSelection(int index)
Lựa chọn một văn bản con từ vị trí hiện tại của con trỏ (cursor) tới vị trí có chỉ số "index".
Chú ý: Bạn có thể tham khảo ví dụ về cách sử dụng các phương thức này ở phía cuối bài viết.

5. Ví dụ EditText

Trong ví dụ này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các phương thức selectAll(), extendSelection(), setSelection() của EditText. Và đây là hình ảnh xem trước của ví dụ:
Giao diện của ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText_test"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:text="0123456789"
    android:textSize="50sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_info"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:background="#F3FBDE"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:text="(Info)"
    android:textColor="#3F51B5"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_test" />

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linearLayout"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_info">

    <Button
      android:id="@+id/button_selectAll"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="selectAll()"
      android:textAllCaps="false" />

    <Button
      android:id="@+id/button_extendSelection"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="extendSelection(5)"
      android:textAllCaps="false" />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/linearLayout">

    <Button
      android:id="@+id/button_setSelection1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="setSelection(3)"
      android:textAllCaps="false" />

    <Button
      android:id="@+id/button_setSelection2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="setSelection(2, 7)"
      android:textAllCaps="false" />
  </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package com.example.edittextexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.text.TextWatcher;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText editTextTest;
  private TextView textViewInfo;

  private Button button_selectAll;
  private Button button_setSelection1;
  private Button button_setSelection2;
  private Button button_extendSelection;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.editTextTest = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_test);
    this.textViewInfo = (TextView) this.findViewById(R.id.textView_info);

    this.button_selectAll = (Button) this.findViewById(R.id.button_selectAll);
    this.button_setSelection1 = (Button) this.findViewById(R.id.button_setSelection1);
    this.button_setSelection2 = (Button) this.findViewById(R.id.button_setSelection2);
    this.button_extendSelection = (Button) this.findViewById(R.id.button_extendSelection);

    // Focus
    this.editTextTest.requestFocus();

    this.button_selectAll.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        selectAllHandler();
      }
    });

    this.button_setSelection1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        setSelection1Handler();
      }
    });

    this.button_setSelection2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        setSelection2Handler();
      }
    });

    this.button_extendSelection.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        extendSelectionHandler();
      }
    });
  }

  // Usage of: editText.selectALl()
  private void selectAllHandler() {
    this.editTextTest.selectAll();
    this.textViewInfo.setText("selectAll()");
  }

  // Usage of: editText.setSelection(int index)
  private void setSelection1Handler() {
    this.editTextTest.setSelection(3);
    this.textViewInfo.setText("setSelection(3)");
  }

  // Usage of: editText.setSelection(int start, int stop)
  private void setSelection2Handler() {
    this.editTextTest.setSelection(2, 7);
    this.textViewInfo.setText("setSelection(2, 7)");
  }

  // Usage of: editText.extendSelection(int index)
  private void extendSelectionHandler() {
    this.editTextTest.extendSelection(5);

    int selectionStart = this.editTextTest.getSelectionStart();
    this.textViewInfo.setText("selectionStart = " + selectionStart+ " --> extendSelection(5)");
  }

}

6. Android InputTextLayout

TextInputLayout là một thành phần giao diện chứa một EditText và hỗ trợ cho EditText về mặt trực quan. Dưới đây là một vài ví dụ minh hoạ về TextInputLayout:
Bạn nên sử dụng InputTextLayout để nâng cao trải nghiệm của người dùng:

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More