openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android VideoView

 1. Android VideoView
 2. Ví dụ chơi một file video với VideoView
 3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

1. Android VideoView

VideoView là một thành phần tùy biến sẵn có của Android, nó là sự kết hợp của MediaPlayerSuffaceView, giúp bạn thực hiện một video dễ dàng hơn.
Khi sử dụng VideoView bạn có thể sử dụng MediaController, đây là một thành phần có sẵn trong Android sử dụng để điều khiển media (Chẳng hạn start, stop, tua, tạm dừng,..)
Nếu bạn đặt VideoViewMediaController trong một FrameLayout, bạn có thể nhận được một giao diện giống dưới đây:

2. Ví dụ chơi một file video với VideoView

Và bây giờ chúng ta có thể xem một ví dụ với VideoViewMediaController có vị trí nằm trên bề mặt của Video. Bạn có thể xem trước hình ảnh ví dụ sẽ làm dưới đây:
Tạo một Project có tên AndroidVideoView:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: AndroidVideoView
  • Package name: org.o7planning.androidvideoview
  • Language: Java
Tạo ra một thư mục raw để chứa file video.
Copy & Paste file video mp4 vào thư mục raw:
Nếu bạn muốn chơi một video từ một URL bạn cần cho phép ứng dụng sử dụng mạng, thêm đoạn mã XML sau vào AndroidManifest.xml:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.androidvideoview">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Thiết kế giao diện:
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện của ứng dụng này xin hãy xem phần phụ lục phía cuối bài viết.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <FrameLayout
    android:id="@+id/frameLayout"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="250dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

    <VideoView
      android:id="@+id/videoView"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent" />
  </FrameLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/frameLayout">

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />

    <Button
      android:id="@+id/button_raw"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Raw" />

    <Button
      android:id="@+id/button_local"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Local" />

    <Button
      android:id="@+id/button_url"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="URL" />

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />
  </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidvideoview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.media.MediaPlayer;
import android.media.MediaPlayer.OnPreparedListener;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private VideoView videoView;
  private int position = 0;
  private MediaController mediaController;
  private Button buttonRaw;
  private Button buttonLocal;
  private Button buttonURL;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.videoView = (VideoView) findViewById(R.id.videoView);
    this.buttonRaw = (Button) findViewById(R.id.button_raw);
    this.buttonLocal = (Button) findViewById(R.id.button_local );
    this.buttonURL = (Button) findViewById(R.id.button_url);

    // Set the media controller buttons
    if (this.mediaController == null) {
      this.mediaController = new MediaController(MainActivity.this);

      // Set the videoView that acts as the anchor for the MediaController.
      this.mediaController.setAnchorView(videoView);

      // Set MediaController for VideoView
      this.videoView.setMediaController(mediaController);
    }


    // When the video file ready for playback.
    this.videoView.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener() {

      public void onPrepared(MediaPlayer mediaPlayer) {

        videoView.seekTo(position);
        if (position == 0) {
          videoView.start();
        }

        // When video Screen change size.
        mediaPlayer.setOnVideoSizeChangedListener(new MediaPlayer.OnVideoSizeChangedListener() {
          @Override
          public void onVideoSizeChanged(MediaPlayer mp, int width, int height) {

            // Re-Set the videoView that acts as the anchor for the MediaController
            mediaController.setAnchorView(videoView);
          }
        });
      }
    });

    this.buttonRaw.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        // "myvideo.mp4" in directory "raw".
        String resName = VideoViewUtils.RAW_VIDEO_SAMPLE;
        VideoViewUtils.playRawVideo(MainActivity.this, videoView, resName);
      }
    });

    this.buttonLocal.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String localPath = VideoViewUtils.LOCAL_VIDEO_SAMPLE;
        VideoViewUtils.playLocalVideo(MainActivity.this, videoView, localPath);
      }
    });

    this.buttonURL.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String videoURL = VideoViewUtils.URL_VIDEO_SAMPLE;
        VideoViewUtils.playURLVideo(MainActivity.this, videoView, videoURL);
      }
    });
  }

  // When you change direction of phone, this method will be called.
  // It store the state of video (Current position)
  @Override
  public void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
    super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);

    // Store current position.
    savedInstanceState.putInt("CurrentPosition", videoView.getCurrentPosition());
    videoView.pause();
  }


  // After rotating the phone. This method is called.
  @Override
  public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
    super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);

    // Get saved position.
    position = savedInstanceState.getInt("CurrentPosition");
    videoView.seekTo(position);
  }

}
VideoViewUtils.java
package org.o7planning.androidvideoview;

import android.content.Context;
import android.net.Uri;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
import android.widget.VideoView;

public class VideoViewUtils {

  // "myvideo.mp4" in directory "raw".
  public static final String RAW_VIDEO_SAMPLE = "myvideo";
  public static final String LOCAL_VIDEO_SAMPLE ="/storage/emulated/0/DCIM/Camera/VID_20180212_195520.mp4";
  public static final String URL_VIDEO_SAMPLE = "https://ex1.o7planning.com/_testdatas_/mov_bbb.mp4";


  public static final String LOG_TAG= "AndroidVideoView";


  // Play a video in directory RAW.
  // Video name = "myvideo.mp4" ==> resName = "myvideo".
  public static void playRawVideo(Context context, VideoView videoView, String resName) {
    try {
      // ID of video file.
      int id = VideoViewUtils.getRawResIdByName( context, resName);

      Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + context.getPackageName() + "/" + id);
      Log.i(LOG_TAG, "Video URI: "+ uri);

      videoView.setVideoURI(uri);
      videoView.requestFocus();

    } catch (Exception e) {
      Log.e(LOG_TAG, "Error Play Raw Video: "+e.getMessage());
      Toast.makeText(context,"Error Play Raw Video: "+ e.getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      e.printStackTrace();
    }
  }

  // @localPath = "/storage/emulated/0/DCIM/Camera/VID_20180212_195520.mp4"; (For example).
  public static void playLocalVideo(Context context, VideoView videoView, String localPath) {
    try {

    } catch(Exception e) {
      Log.e(LOG_TAG, "Error Play Local Video: "+ e.getMessage());
      Toast.makeText(context,"Error Play Local Video: "+ e.getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      e.printStackTrace();
    }
  }

  // String videoURL = "https://ex1.o7planning.com/_testdatas_/mov_bbb.mp4";
  // String videoURL = "https://www.radiantmediaplayer.com/media/bbb-360p.mp4";
  public static void playURLVideo(Context context, VideoView videoView, String videoURL) {
    try {
      Log.i(LOG_TAG, "Video URL: "+ videoURL);

      Uri uri= Uri.parse( videoURL );

      videoView.setVideoURI(uri);
      videoView.requestFocus();

    } catch(Exception e) {
      Log.e(LOG_TAG, "Error Play URL Video: "+ e.getMessage());
      Toast.makeText(context,"Error Play URL Video: "+ e.getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      e.printStackTrace();
    }
  }

  // Find ID corresponding to the name of the resource (in the directory RAW).
  public static int getRawResIdByName(Context context, String resName) {
    String pkgName = context.getPackageName();
    // Return 0 if not found.
    int resID = context.getResources().getIdentifier(resName, "raw", pkgName);

    Log.i(LOG_TAG, "Res Name: " + resName + "==> Res ID = " + resID);
    return resID;
  }
}
Một số chú ý với code:
Hình ảnh khi bạn sử dụng setAnchorView() để neo MediaController vào VideoView:

3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện của ứng dụng:
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More