openplanning

Làm sao loại bỏ các quyền đã cho phép trên ứng dụng Android

 1. Vấn đề
 2. Android Emulator 30.x
 3. Android Emulator (OLD)

1. Vấn đề

Tôi đặt ra một tình huống, bạn tạo ra một ứng dụng Android, chẳng hạn một ứng dụng nhỏ sử dụng Camera để ghi hình. Với Android API < 23, bạn cần phải cấu hình cho phép sử dụng Camera trong AndroidManifest.xml.
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
Với Android API >= 23 bạn cần phải hỏi người dùng bằng cách sử dụng code:
public static final int REQUEST_CAMERA_PERMISSION= 100;

// .....

private void askCameraPermission()  {

  if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {


    int cameraPermission = this.checkSelfPermission(Manifest.permission.CAMERA);
    if (cameraPermission != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ) {


      this.requestPermissions(
          new String[]{Manifest.permission.CAMERA },
          REQUEST_CAMERA_PERMISSION
      );
    }
  } 
}
Trong lần đầu tiên người dùng sử dụng ứng dụng (Với Android API >= 23), một dialog sẽ hiển thị để hỏi người dùng cho phép, giống như hình minh họa dưới đây:
Khi người dùng đã cho phép các quyền (permissions) mà ứng dụng đòi hỏi trong lần sử dụng ứng dụng lần trước, dialog đó sẽ không hiển thị để hỏi lại người dùng trong các lần sử dụng ứng dụng lần tiếp theo.

Tuy nhiên nếu bạn là đang lập trình ứng dụng này, đôi khi bạn cần loại bỏ các quyền (permissions) đã cho phép trước đó để test lại ứng dụng của bạn, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.

2. Android Emulator 30.x

Trên Android Emulator làm theo các bước như minh họa dưới đây để truy cập vào Settings.
Nhấn vào mục "Apps & notifications".
Lựa chọn một ứng dụng mà bạn đang quan tâm:
Bây giờ bạn có thể nhìn thấy tất cả các quyền đã bạn đã cho phép, và các quyền bạn đã từ chối ứng dụng.
Chú ý: Bạn cũng có thể gỡ bỏ cài đặt ứng dụng, tất cả các quyền (permission) cũng sẽ bị loại bỏ.

3. Android Emulator (OLD)

Vào mục Settings:
Vào mục Apps:
Chọn ứng dụng của bạn:
Chọn mục Permissions:
Hủy bỏ quyền đã cấp cho ứng dụng:
Chạy lại ứng dụng của bạn, dialog sẽ hiển thị lên hỏi lại người dùng cho phép ứng dụng sử dụng Camera.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More