openplanning

Làm sao thêm thư viện bên ngoài vào dự án Android trong Android Studio?

 1. Các cách sử dụng thư viện bên ngoài
 2. Cách 1 - Copy thư viện bên ngoài vào thư mục libs
 3. Cách 2 - Sử dụng module thư viện
 4. Cách 3 - Khai báo và sử dụng thư viện từ xa

1. Các cách sử dụng thư viện bên ngoài

Bạn đang phát triển một ứng dụng Android trên Android Studio, đôi khi bạn muốn sử dụng một thư viện bên ngoài cho project của mình, chẳng hạn một file jar.
Common Langs là một thư viện java mã nguồn mở được cung cấp bởi Apache, nó có các phương thức tiện ích để làm việc với String, số, concurrency ...
Giả sử bạn muốn sử dụng thư viện này cho project Android của bạn. Và sử dụng một trong các phương thức tiện ích của nó để kiểm tra một chuỗi có phải là một số hay không.
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
 
public class CheckNumeric {
 
  public void test() {
    String text1 = "0123a4";
    String text2 = "01234";
    
    boolean result1 = StringUtils.isNumeric(text1);
    boolean result2 = StringUtils.isNumeric(text2);
 
    System.out.println(text1 + " is a numeric? " + result1);
    System.out.println(text2 + " is a numeric? " + result2);
 
  }
 
}
Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn 3 cách để sử dụng thư viện bên ngoài:
 • Thêm file jar của bạn và thư mục libs của project và khai báo nó là thư viện để sử dụng.
 • Tạo ra một Android Module và copy file jar của bạn vào module này, sau đó khai báo project của bạn sử dụng module vừa tạo ra.
 • Khai báo và sử dụng thư viện từ xa.

2. Cách 1 - Copy thư viện bên ngoài vào thư mục libs

Tạo một project AddLibsDemo:
OK, project của bạn đã được tạo ra.
Chuyển sang tab Project:
Bạn cần copy file jar và paste vào thư mục libs:
Nhấn phải chuột vào file jar, chọn "Add as Library..":
Trở lại Tab "Android", bạn có thể thấy thư viện của bạn đã được khai báo trong build.grade (Module: app)
OK lúc này bạn đã sẵn sàng sử dụng thư viện.

3. Cách 2 - Sử dụng module thư viện

Giả sử bạn có project AddLibsDemo2, và bạn muốn sử dụng thư viện common-lang3-3.4.jar cho project này.
Thêm một Android Module:
Trỏ tới vị trí đặt thư viện.
Module thư viện đã được tạo ra:
Tiếp theo bạn cần phải khai báo sự phụ thuộc của project chính vào Module mới được tạo ra.
 • File/Project Structure
Thêm module phụ thuộc:
Bạn có thể kiểm tra Module của bạn đã được khai báo trong build.grade (Module: app).

4. Cách 3 - Khai báo và sử dụng thư viện từ xa

Android Studio có thể sử dụng các thư viện trên mạng, nó nằm tại một kho chứa (repository) nào đó trên Internet. Giả sử bạn có project AddLibDemo3, và bạn cần thêm các thư viện trên mạng vào project của mình.
Tìm kiếm thư viện:
OK, thư viện đã được thêm vào project, bạn có thể thấy trên build.grade (Module: app).

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More