openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android ScrollView và HorizontalScrollView

 1. ScrollView và HorizontalScrollView
 2. Ví dụ ScrollView
 3. Ví dụ HorizontalScrollView

1. ScrollView và HorizontalScrollView

Trong Android, ScrollView là một kiểu Layout, nó là một bộ chứa (container) hình chữ nhật có thanh cuộn thẳng đứng và có thể chứa một thành phần khác có kích thước lớn hơn nó. Tương tự với ScrollView, HorizontalScrollView là một bộ chứa với thanh cuộn nằm ngang.
Nói chung, ScrollViewHorizontalScrollView rất có ích, nó dùng để chứa một nội dung có kích thước (size) lớn, và người dùng cần phải sử dụng thanh cuộn để có thể xem nội dung một cách hoàn chỉnh.
ScrollViewHorizontalScrollView chỉ có thể chứa một thành phần con trực tiếp, vì vậy thành phần con của nó thường là một bộ chứa (container) khác để có thể chứa một hoặc nhiều thành phần con.
Trên Android Studio nếu bạn kéo thả một ScrollView (Hoặc HorizontalScrollView) vào giao diện nó sẽ tự động được thêm vào một thành phần con là LinearLayout, bạn có thể xóa thành phần con này để sử dụng một thành phần con khác.
Bạn không nên sử dụng ScrollView với ListView hoặc GridView, bởi vì cả hai thành phần này đều đã sẵn có thanh cuộn thẳng đứng của riêng nó.

2. Ví dụ ScrollView

Trong ví dụ này, một LinearLayout thẳng đứng có rất nhiều thành phần con, nó cần một không gian với chiều cao đủ lớn, tuy nhiên kích thước màn hình thiết bị của người dùng có hạn, vì vậy nó cần được đặt trong một ScrollView.
Các bước thiết kế giao diện của ứng dụng trong ví dụ này:
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:
main_activity.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/button_scrollUp"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:text="Scroll Up"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button_scrollDown"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="19dp"
    android:layout_marginLeft="19dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:text="Scroll Down"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button_scrollUp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <ScrollView
    android:id="@+id/scrollView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="229dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_scrollUp">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="vertical">

      <Button
        android:id="@+id/button11"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button10"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button9"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button8"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button7"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button6"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button5"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button4"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button3"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />
    </LinearLayout>
  </ScrollView>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package com.example.scrollviewexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ScrollView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private ScrollView scrollView;

  private Button buttonScrollUp;
  private Button buttonScrollDown;

  public static final int SCROLL_DELTA = 15; // Pixel.

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.scrollView = (ScrollView) this.findViewById(R.id.scrollView);

    this.buttonScrollUp = (Button) this.findViewById(R.id.button_scrollUp);
    this.buttonScrollDown = (Button) this.findViewById(R.id.button_scrollDown);

    this.buttonScrollUp.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        doScrollUp();
      }
    });

    this.buttonScrollDown.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        doScrollDown();
      }
    });
  }

  private void doScrollUp() {

    int x = this.scrollView.getScrollX();
    int y = this.scrollView.getScrollY();

    if(y - SCROLL_DELTA >= 0) {
      this.scrollView.scrollTo(x, y-SCROLL_DELTA);
    }

  }

  private void doScrollDown() {
    int maxAmount = scrollView.getMaxScrollAmount();

    int x = this.scrollView.getScrollX();
    int y = this.scrollView.getScrollY();

    if(y + SCROLL_DELTA <= maxAmount) {
      this.scrollView.scrollTo(x, y + SCROLL_DELTA);
    }
  }
}

3. Ví dụ HorizontalScrollView

Trong ví dụ này, một LinearLayout nằm ngang có rất nhiều thành phần con, nó cần một không gian với chiều rộng đủ lớn, tuy nhiên kích thước màn hình thiết bị của người dùng có hạn, vì vậy nó cần được đặt trong một HorizontalScrollView.
Thiết kế giao diện:
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/button_scrollLeft"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:text="Scroll Left"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button_scrollRight"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:text="Scroll Right"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button_scrollLeft"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <HorizontalScrollView
    android:id="@+id/horizontalScrollView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="128dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_scrollLeft">

    <LinearLayout
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="horizontal">

      <Button
        android:id="@+id/button9"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button8"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button7"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button6"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button4"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button3"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Button" />
    </LinearLayout>
  </HorizontalScrollView>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package com.example.horizontalscrollviewexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.HorizontalScrollView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private HorizontalScrollView horizontalScrollView;

  private Button buttonScrollLeft;
  private Button buttonScrollRight;

  public static final int SCROLL_DELTA = 15; // Pixel.

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.horizontalScrollView = (HorizontalScrollView) this.findViewById(R.id.horizontalScrollView);

    this.buttonScrollLeft = (Button) this.findViewById(R.id.button_scrollLeft);
    this.buttonScrollRight = (Button) this.findViewById(R.id.button_scrollRight);

    this.buttonScrollLeft.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        doScrollLeft();
      }
    });

    this.buttonScrollRight.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        doScrollRight();
      }
    });
  }

  private void doScrollLeft() {

    int x = this.horizontalScrollView.getScrollX();
    int y = this.horizontalScrollView.getScrollY();

    if(x - SCROLL_DELTA >= 0) {
      this.horizontalScrollView.scrollTo(x - SCROLL_DELTA, y);
    }

  }

  private void doScrollRight() {
    int maxAmount = horizontalScrollView.getMaxScrollAmount();

    int x = this.horizontalScrollView.getScrollX();
    int y = this.horizontalScrollView.getScrollY();

    if(x + SCROLL_DELTA <= maxAmount) {
      this.horizontalScrollView.scrollTo(x + SCROLL_DELTA, y);
    }
  }
}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More