openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android LinearLayout

 1. Android LinearLayout
 2. android:layout_weight
 3. android:layout_gravity
 4. android:padding
 5. LinearLayout spacing

1. Android LinearLayout

LinearLayout là một ViewGroup nó sắp xếp các View con theo một hướng duy nhất, theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Bạn có thể chỉ định hướng (orientation) của nó bằng cách sử dụng thuộc tính: android:orientation.
<!-- Horizontal LinearLayout (Default) -->
<LinearLayout
  ...
  android:orientation="horizontal">

  ...
</LinearLayout>


<!-- Vertical LinearLayout -->
<LinearLayout
  ...
  android:orientation="vertical">

  ...
</LinearLayout>
Ví dụ: Sử dụng mã Java để tạo LinearLayout, và thêm các View con vào LinearLayout:
// linearLayout = new LinearLayout(MainActivity.this);
// linearLayout.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams
    = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
    LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);

Button button1 = new Button(this);
button1.setText("Button");
linearLayout.addView(button1, layoutParams);

Button button2 = new Button(this);
button2.setText("Long Button");
button2.setLayoutParams(layoutParams);
linearLayout.addView(button2);

2. android:layout_weight

android:layout_weight là một thuộc tính quan trọng được sử dụng cho các View con của LinearLayout, nó chỉ định có bao nhiêu không gian mà View con sẽ chiếm trong View cha (LinearLayout) (Theo chiều ngang hoặc thẳng đứng). Một giá trị layout_weight lớn hơn 0 cho phép View con mở rộng để điền vào bất kỳ không gian còn lại trong View cha. Các View con có thể được chỉ định một giá trị layout_weight > 0, và sau đó bất kỳ không gian còn lại trong View cha sẽ được gán cho các View con theo tỷ lệ layout_weight của chúng.
Khi tất cả các View con có android:layout_weight=0, bạn sẽ nhìn thấy một không gian trống trong View cha (LinearLayout):
Các View con có android:layout_weight>0 sẽ chiếm lấy vùng không gian trống của View cha (LinearLayout):
Vùng không gian trống của View cha (LinearLayout) sẽ được phân bổ cho các View con theo theo tỷ lệ layout_weight của chúng.
Thuộc tính android:layout_weight cũng có ý nghĩa tương tự trong một LinearLayout thẳng đứng:

3. android:layout_gravity

Thuộc tính android:layout_gravity được áp dụng cho một View con để chỉ định vị trí tương đối của View con bên trong View cha (LinearLayout).
Constant in Java
Value
Description
Gravity.LEFT
left
Gravity.CENTER_HORIZONTAL
center_horizontal
Gravity.RIGHT
right
Gravity.CLIP_HORIZONTAL
clip_horizontal
Gravity.FILL_HORIZONTAL
fill_horizontal
Gravity.TOP
top
Gravity.CENTER_VERTICAL
center_vertical
Gravity.BOTTOM
bottom
Gravity.CLIP_VERTICAL
clip_vertical
Gravity.FILL_VERTICAL
fill_vertical
Gravity.START
start
Gravity.END
end
Gravity.CENTER
center
Gravity.FILL
fill

4. android:padding

Padding là khoảng không gian nằm trong LinearLayout (Nằm trong viền), và bao quanh 4 mặt của nội dung.
Bạn có thể sét đặt padding cho LinearLayout thông qua các thuộc tính sau:
 • android:padding
 • android:paddingTop
 • android:paddingRight
 • android:paddingBottom
 • android:paddingLeft
<LinearLayout
  ...
  android:orientation="horizontal"
  android:paddingTop="20dp"
  android:paddingRight="30dp"
  android:paddingBottom="10dp"
  android:paddingLeft="20dp">

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0"
    android:text="Button" />

</LinearLayout>

5. LinearLayout spacing

Đôi khi bạn muốn thiết lập khoảng không gian giữa các View con của LinearLayout, có một vài cách để bạn thực hiện điều này:
android:layout_margin
Áp dụng thuộc tính android:layout_margin cho tất cả các View con của LinearLayout sẽ giúp thiết lập khoảng cách giữa chúng.
* layout_margin (Java code) *
// linearLayout = new LinearLayout(MainActivity.this);
// linearLayout.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams
    = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
             LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);
layoutParams.setMargins(30, 20, 30, 0);

Button button1 = new Button(this);
button1.setText("Button");
linearLayout.addView(button1, layoutParams);

Button button2 = new Button(this);
button2.setText("Long Button");
button2.setLayoutParams(layoutParams);
linearLayout.addView(button2);
Space View
Android 4.0+ (API Level 14+) hỗ trợ một kiểu View mới đó là Space, nó giúp bạn thêm một không gian trống vào giao diện. Bạn có thể sử dụng Space để ngăn cách giữa các View con bên trong LinearLayout.
<LinearLayout
  ...
  android:layout_width="0dp"
  android:layout_height="200dp"
  android:background="#EFF6E7"
  android:orientation="horizontal">

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0"
    android:text="Button" />

  <Space
    android:layout_width="10dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0"
    android:text="Long Button" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0"
    android:text="Button" />
</LinearLayout>
* Add Space (Java code) *
// linearLayout = new LinearLayout(MainActivity.this);
// linearLayout.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams
    = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
    LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams2
    = new LinearLayout.LayoutParams(15,
    LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);

Button button1 = new Button(this);
button1.setText("Button");
linearLayout.addView(button1, layoutParams);

// Create a Space View.
Space space = new Space(this);
space.setLayoutParams(layoutParams2);
linearLayout.addView(space);

Button button2 = new Button(this);
button2.setText("Long Button");
button2.setLayoutParams(layoutParams);
linearLayout.addView(button2);
android:divider
Android 3.0+ (API Level 11+) cho phép bạn thêm một Divider (Giải phân cách) vào giữa 2 View con trong LinearLayout, thậm chí bạn có thể chỉ định kiểu dáng, mầu sắc cho Divider.
* Divider *
<LinearLayout
  ...
  android:orientation="horizontal">

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0"
    android:text="Button" />
 
   <!-- Divider -->
  <View
    android:id="@+id/divider"
    android:layout_width="15dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="0"
    android:background="?android:attr/listDivider" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0"
    android:text="Long Button" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0"
    android:text="Button" />
</LinearLayout>
* Add Divider (Java code) *
// linearLayout = new LinearLayout(MainActivity.this);
// linearLayout.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams
    = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
    LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams2
    = new LinearLayout.LayoutParams(15,
    LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);

Button button1 = new Button(this);
button1.setText("Button");
linearLayout.addView(button1, layoutParams);

// Create a Divider.
View divider = new View(this);
// android:background="?android:attr/listDivider"
divider.setBackgroundResource(android.R.drawable.divider_horizontal_bright);
linearLayout.addView(divider, layoutParams2);

Button button2 = new Button(this);
button2.setText("Long Button");
button2.setLayoutParams(layoutParams);
linearLayout.addView(button2);
Xem thêm bài viết chi tiết về Divider, nó giúp bạn tùy biến Divider phù hợp với ứng dụng của bạn:
 • Hướng dẫn và ví dụ Android Divider

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More