openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android TimePickerDialog

 1. Android TimePickerDialog
 2. Ví dụ TimePickerDialog

1. Android TimePickerDialog

Android TimePickerDialog đặt một TimePicker trên một Dialog, nó cho phép người dùng lựa chọn một thời gian (Time). Về cơ bản không có sự khác biệt đáng kể về việc sử dụng giữa TimePickerDialogTimePicker, nếu bạn muốn tiết kiệm không gian của ứng dụng hãy sử dụng TimePickerDialog.
TimePickerDialog được tạo ra trong thời gian chạy của ứng dụng, khi mà người dùng cần nó để chọn một thời gian. Bạn có thể tạo và hiển thị nó bằng mã Java:
TimePickerDialog (Clock Mode) (Default)
boolean is24HView = true;
int selectedHour = 10;
int selectedMinute = 20;

// Time Set Listener.
TimePickerDialog.OnTimeSetListener timeSetListener = new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {

  @Override
  public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {
    editTextTime.setText(hourOfDay + ":" + minute );
    lastSelectedHour = hourOfDay;
    lastSelectedMinute = minute;
  }
};

// Create TimePickerDialog:
TimePickerDialog timePickerDialog = new TimePickerDialog(this,
            timeSetListener, lastSelectedHour, lastSelectedMinute, is24HView);

// Show
timePickerDialog.show();
TimePickerDialog (Spinner Mode)
boolean is24HView = true;
int selectedHour = 10;
int selectedMinute = 20;

// Time Set Listener.
TimePickerDialog.OnTimeSetListener timeSetListener = new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {

  @Override
  public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {
    editTextTime.setText(hourOfDay + ":" + minute );
    lastSelectedHour = hourOfDay;
    lastSelectedMinute = minute;
  }
};

// Create TimePickerDialog:
TimePickerDialog timePickerDialog = new TimePickerDialog(this,
            android.R.style.Theme_Holo_Light_Dialog_NoActionBar,
            timeSetListener, lastSelectedHour, lastSelectedMinute, is24HView);

// Show
timePickerDialog.show();

2. Ví dụ TimePickerDialog

Xem trước ví dụ:
24H View Mode
12H View Mode
Trên Android Studio tạo mới một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: TimePickerDialogExample
  • Package name: org.o7planning.timepickerdialogexample
  • Language: Java
Giao diện của ứng dụng:
activity_main.java
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText_time"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="90dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="time"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button_time"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="90dp"
    android:text="Select Time"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/editText_time"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox_isSpinnerMode"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Spinner Mode?"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_time" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox_is24HView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Display TimePickerDialog in 24H mode?"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/checkBox_isSpinnerMode" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.timepickerdialogexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.app.TimePickerDialog;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TimePicker;

import java.util.Calendar;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText editTextTime;
  private Button buttonTime;
  private CheckBox checkBoxIsSpinnerMode;
  private CheckBox checkBoxIs24HView;

  private int lastSelectedHour = -1;
  private int lastSelectedMinute = -1;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.editTextTime = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_time);
    this.buttonTime = (Button) this.findViewById(R.id.button_time);
    this.checkBoxIsSpinnerMode = (CheckBox) this.findViewById(R.id.checkBox_isSpinnerMode);
    this.checkBoxIs24HView = (CheckBox) this.findViewById(R.id.checkBox_is24HView);

    this.buttonTime.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        buttonSelectTime();
      }
    });
  }


  private void buttonSelectTime() {
    if(this.lastSelectedHour == -1) {
      // Get Current Time
      final Calendar c = Calendar.getInstance();
      this.lastSelectedHour = c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
      this.lastSelectedMinute = c.get(Calendar.MINUTE);
    }
    final boolean is24HView = this.checkBoxIs24HView.isChecked();
    final boolean isSpinnerMode = this.checkBoxIsSpinnerMode.isChecked();

    // Time Set Listener.
    TimePickerDialog.OnTimeSetListener timeSetListener = new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {

      @Override
      public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {
        editTextTime.setText(hourOfDay + ":" + minute );
        lastSelectedHour = hourOfDay;
        lastSelectedMinute = minute;
      }
    };

    // Create TimePickerDialog:
    TimePickerDialog timePickerDialog = null;

    // TimePicker in Spinner Mode:
    if(isSpinnerMode) {
      timePickerDialog = new TimePickerDialog(this,
          android.R.style.Theme_Holo_Light_Dialog_NoActionBar,
          timeSetListener, lastSelectedHour, lastSelectedMinute, is24HView);
    }
    // TimePicker in Clock Mode (Default):
    else {
      timePickerDialog = new TimePickerDialog(this,
          timeSetListener, lastSelectedHour, lastSelectedMinute, is24HView);
    }

    // Show
    timePickerDialog.show();
  }

}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More