openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Wifi Scanning

 1. Android Wi-Fi
 2. Ví dụ WifiManager

1. Android Wi-Fi

Trong Android, Wi-Fi là một giao thức mạng không dây (Wireless Network Protocol), nó cho phép các thiết bị kết nối với Internet hoặc các thiết bị kết nối với nhau để trao đổi dữ liệu.
Một cách cụ thể, Android cung cấp Wi-Fi API, các ứng dụng có thể sử dụng API này để quản lý tất cả các khía cạnh liên quan tới kết nối Wifi, chẳng hạn như tìm kiếm các mạng Wifi hiện thời, thêm, lưu, xoá các kết nối Wifi, và quản lý các dữ liệu trao đổi giữa các thiết bị.
Bằng cách sử dụng Wi-Fi API trong ứng dụng của mình, bạn có thể thực hiện các chức năng sau:
 • Quét (scan) để tìm kiếm các mạng Wifi sẵn có trong một phạm vi.
 • Cho phép thiết bị kết nối Internet.
 • Kết nối tới các thiết bị khác thông qua Service Discovery (Khám phá dịch vụ).
 • Quản lý danh sách các mạng đã được cấu hình.
 • Quản lý nhiều kết nối.
Bắt đầu từ Android 10.0 (API Level 29) bạn không thể sử dụng Wi-Fi API để bật/tắt (enable/disable) Wifi của hệ thống, điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn bật/tắt Wifi bạn phải sử dụng chức năng có sẵn của hệ điều hành.
Chính sách bảo mật đối với việc sử dụng Wi-Fi API để bật/tắt Wifi đã có một vài thay đổi qua các phiên bản khác nhau của Android. Cụ thể là:
Android Level
Chính sách bảo mật
Level 1 ==> Level 22
(Android < 6.0)
Cần thêm android.permission.CHANGE_WIFI_STATE vào AndroidManifest.xml.
Level 23 ==> Level 28
(Android 6.0 - 9.x)
Cần thêm android.permission.CHANGE_WIFI_STATE vào AndroidManifest.xml, đồng thời ứng dụng của bạn phải hỏi người dùng để được phép bật/tắt Wifi của hệ thống.
Level 29+
(Android 10.0+)
Không cho phép sử dụng Wi-Fi API để bật/tắt Wifi của hệ thống.
* AndroidManifest.xml *
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
WifiManager wifiManager = (WifiManager)getApplicationContext().getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);

wifiManager.setWifiEnabled(true); // Enable Wifi

wifiManager.setWifiEnabled(false); // Disable Wifi
Trong Android 10+ (API Level 29+), phương thức setWifiEnabled(boolean) không còn hoạt động nữa.
Để lấy được trạng thái của Wifi, bạn cần thêm android.permission.ACCESS_WIFI_STATE vào AndroidManifest.xml:
* AndroidManifest.xml *
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
WifiManager wifiManager = (WifiManager)getApplicationContext().getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
int state = wifiManager.getWifiState();
String statusInfo = "Unknown";

switch (state) {
  case WifiManager.WIFI_STATE_DISABLING:
    statusInfo = "Disabling";
    break;
  case WifiManager.WIFI_STATE_DISABLED:
    statusInfo = "Disabled";
    break;
  case WifiManager.WIFI_STATE_ENABLING:
    statusInfo = "Enabling";
    break;
  case WifiManager.WIFI_STATE_ENABLED:
    statusInfo = "Enabled";
    break;
  case WifiManager.WIFI_STATE_UNKNOWN:
    statusInfo = "Unknown";
    break;
  default:
    statusInfo = "Unknown";
    break;
}
Quét (scan) để tìm kiếm các mạng hiện thời:
WifiManager wifiManager = (WifiManager)getApplicationContext().getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
// Get List of Available Wifi Networks
List<ScanResult> availNetworks = wifiManager.getScanResults();

if (availNetworks.size() > 0) {
  
  // Get Each network detail
  for (int i=0; i< availNetworks.size();i++) {
    // ...
  }
}
Chính sách bảo mật với việc quét (scan) các mạng hiện thời cũng có vài thay đổi qua các phiên bản Android khác nhau:
Android API Level
Chính sách bảo mật
Level 1 ==> Level 22
(Android < 6.0)
Cần thêm android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION vào AndroidManifest.xml.
Level 23+
(Android 6.0+)
Cần thêm android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION vào AndroidManifest.xml, đồng thời ứng dụng của bạn phải hỏi người dùng để được phép quét (scan) các mạng hiện thời.
* AndroidManifest.xml *
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
 • Hướng dẫn và ví dụ Android Wifi Direct P2P

2. Ví dụ WifiManager

Trong ví dụ này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng WifiManager để lấy ra trạng thái của Wifi, quét các mạng hiện thời, ghi ra thông tin chi tiết của mỗi mạng tìm thấy, và kết nối vào một mạng nào đó trong danh sách.
Xem trước ví dụ:
Trên Android Studio tạo mới một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: WifiManagerExample
  • Package name: org.o7planning.wifimanagerexample
  • Language: Java
Thêm các quyền (permission) vào cho ứng dụng:
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.wifimanagerexample">

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Giao diện của ứng dụng ví dụ:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/button_state"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Show Wifi State"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button_scan"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Scan Wifi"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button_state"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_password"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    android:text="12345678"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_state" />

  <ScrollView
    android:id="@+id/scrollView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="143dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:background="#F3F4EB"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_password">

    <LinearLayout
      android:id="@+id/linearLayout_scanResults"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginLeft="5sp"
      android:layout_marginTop="5sp"
      android:layout_marginRight="5sp"
      android:layout_marginBottom="5sp"
      android:orientation="vertical" />
  </ScrollView>

  <TextView
    android:id="@+id/textView_scanResults"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:background="#F1F3E7"
    android:inputType="textMultiLine"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/scrollView" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.wifimanagerexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import android.Manifest;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.net.wifi.ScanResult;
import android.net.wifi.WifiConfiguration;
import android.net.wifi.WifiManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final String LOG_TAG = "AndroidExample";

  private static final int MY_REQUEST_CODE = 123;

  private WifiManager wifiManager;

  private Button buttonState;
  private Button buttonScan;

  private EditText editTextPassword;
  private LinearLayout linearLayoutScanResults;
  private TextView textViewScanResults;

  private WifiBroadcastReceiver wifiReceiver;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.wifiManager = (WifiManager) this.getApplicationContext().getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);

    // Instantiate broadcast receiver
    this.wifiReceiver = new WifiBroadcastReceiver();

    // Register the receiver
    registerReceiver(wifiReceiver, new IntentFilter(WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION));

    //
    this.buttonState = (Button) this.findViewById(R.id.button_state);
    this.buttonScan = (Button) this.findViewById(R.id.button_scan);

    this.editTextPassword = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_password);
    this.textViewScanResults = (TextView) this.findViewById(R.id.textView_scanResults);
    this.linearLayoutScanResults = (LinearLayout) this.findViewById(R.id.linearLayout_scanResults);

    this.buttonState.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View v) {
        showWifiState();
      }
    });

    this.buttonScan.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        askAndStartScanWifi();
      }
    });
  }


  private void askAndStartScanWifi() {

    // With Android Level >= 23, you have to ask the user
    // for permission to Call.
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.VERSION_CODES.M) { // 23
      int permission1 = ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION);

      // Check for permissions
      if (permission1 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

        Log.d(LOG_TAG, "Requesting Permissions");

        // Request permissions
        ActivityCompat.requestPermissions(this,
            new String[] {
                Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,
                Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
                Manifest.permission.ACCESS_WIFI_STATE,
                Manifest.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
            }, MY_REQUEST_CODE);
        return;
      }
      Log.d(LOG_TAG, "Permissions Already Granted");
    }
    this.doStartScanWifi();
  }

  private void doStartScanWifi() {
    this.wifiManager.startScan();
  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[], int[] grantResults) {
    Log.d(LOG_TAG, "onRequestPermissionsResult");

    switch (requestCode) {
      case MY_REQUEST_CODE: {
        // If request is cancelled, the result arrays are empty.
        if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          // permission was granted
          Log.d(LOG_TAG, "Permission Granted: " + permissions[0]);

          // Start Scan Wifi.
          this.doStartScanWifi();
        } else  {
          // Permission denied, boo! Disable the
          // functionality that depends on this permission.
          Log.d(LOG_TAG, "Permission Denied: " + permissions[0]);
        }
        break;
      }
      // Other 'case' lines to check for other
      // permissions this app might request.
    }
  }

  private void showWifiState() {
    int state = this.wifiManager.getWifiState();
    String statusInfo = "Unknown";

    switch (state) {
      case WifiManager.WIFI_STATE_DISABLING:
        statusInfo = "Disabling";
        break;
      case WifiManager.WIFI_STATE_DISABLED:
        statusInfo = "Disabled";
        break;
      case WifiManager.WIFI_STATE_ENABLING:
        statusInfo = "Enabling";
        break;
      case WifiManager.WIFI_STATE_ENABLED:
        statusInfo = "Enabled";
        break;
      case WifiManager.WIFI_STATE_UNKNOWN:
        statusInfo = "Unknown";
        break;
      default:
        statusInfo = "Unknown";
        break;
    }
    Toast.makeText(this, "Wifi Status: " + statusInfo, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  @Override
  protected void onStop() {
    this.unregisterReceiver(this.wifiReceiver);
    super.onStop();
  }


  // Define class to listen to broadcasts
  class WifiBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent)  {
      Log.d(LOG_TAG, "onReceive()");

      Toast.makeText(MainActivity.this, "Scan Complete!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

      boolean ok = intent.getBooleanExtra(WifiManager.EXTRA_RESULTS_UPDATED, false);

      if (ok) {
        Log.d(LOG_TAG, "Scan OK");

        List<ScanResult> list = wifiManager.getScanResults();

        MainActivity.this.showNetworks(list);
        MainActivity.this.showNetworksDetails(list);
      } else {
        Log.d(LOG_TAG, "Scan not OK");
      }

    }
  }

  private void showNetworks(List<ScanResult> results) {
    this.linearLayoutScanResults.removeAllViews();

    for( final ScanResult result: results) {
      final String networkCapabilities = result.capabilities;
      final String networkSSID = result.SSID; // Network Name.
      //
      Button button = new Button(this );

      button.setText(networkSSID + " ("+networkCapabilities+")");
      this.linearLayoutScanResults.addView(button);

      button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          String networkCapabilities = result.capabilities;
          connectToNetwork(networkCapabilities, networkSSID);
        }
      });
    }
  }

  private void showNetworksDetails(List<ScanResult> results) {

    this.textViewScanResults.setText("");
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("Result Count: " + results.size());

    for(int i = 0; i < results.size(); i++ ) {
      ScanResult result = results.get(i);
      sb.append("\n\n --------- Network " + i + "/" + results.size() + " ---------");

      sb.append("\n result.capabilities: " + result.capabilities);
      sb.append("\n result.SSID: " + result.SSID); // Network Name.

      sb.append("\n result.BSSID: " + result.BSSID);
      sb.append("\n result.frequency: " + result.frequency);
      sb.append("\n result.level: " + result.level);

      sb.append("\n result.describeContents(): " + result.describeContents());

      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) { // Level 17, Android 4.2
        sb.append("\n result.timestamp: " + result.timestamp);
      }

      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) { // Level 23, Android 6.0
        sb.append("\n result.centerFreq0: " + result.centerFreq0);
        sb.append("\n result.centerFreq1: " + result.centerFreq1);
        sb.append("\n result.venueName: " + result.venueName);
        sb.append("\n result.operatorFriendlyName: " + result.operatorFriendlyName);
        sb.append("\n result.channelWidth: " + result.channelWidth);
        sb.append("\n result.is80211mcResponder(): " + result.is80211mcResponder());
        sb.append("\n result.isPasspointNetwork(): " + result.isPasspointNetwork() );
      }
    }
    this.textViewScanResults.setText(sb.toString());
  }

  private void connectToNetwork(String networkCapabilities, String networkSSID) {
    Toast.makeText(this, "Connecting to network: "+ networkSSID, Toast.LENGTH_SHORT).show();

    String networkPass = this.editTextPassword.getText().toString();
    //
    WifiConfiguration wifiConfig = new WifiConfiguration();
    wifiConfig.SSID = "\"" + networkSSID + "\"";

    if(networkCapabilities.toUpperCase().contains("WEP")) { // WEP Network.
      Toast.makeText(this, "WEP Network", Toast.LENGTH_SHORT).show();

      wifiConfig.wepKeys[0] = "\"" + networkPass + "\"";
      wifiConfig.wepTxKeyIndex = 0;
      wifiConfig.allowedKeyManagement.set(WifiConfiguration.KeyMgmt.NONE);
      wifiConfig.allowedGroupCiphers.set(WifiConfiguration.GroupCipher.WEP40);
    } else if(networkCapabilities.toUpperCase().contains("WPA")) { // WPA Network
      Toast.makeText(this, "WPA Network", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      wifiConfig.preSharedKey = "\""+ networkPass +"\"";
    } else { // OPEN Network.
      Toast.makeText(this, "OPEN Network", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      wifiConfig.allowedKeyManagement.set(WifiConfiguration.KeyMgmt.NONE);
    }

    this.wifiManager.addNetwork(wifiConfig);

    List<WifiConfiguration> list = this.wifiManager.getConfiguredNetworks();
    for( WifiConfiguration config : list ) {
      if(config.SSID != null && config.SSID.equals("\"" + networkSSID + "\"")) {
        this.wifiManager.disconnect();
        this. wifiManager.enableNetwork(config.networkId, true);
        this.wifiManager.reconnect();
        break;
      }
    }
  }
}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More